Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wentylacji
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41
E-mail:
Opis:wykonanie wentylacji
Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz
z uporządkowaniem podłączeń kominowych w budynku przy
ul. 11 Listopada 181b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 03.07.2018 r., do godz. 15:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 04.07.2018 r., godz. 11:00
Termin składania:2018-07-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
Wadium:1 000 zł
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy.
Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej
pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia
którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą
rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami
konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować przy remoncie elewacji
wynikają z dokumentacji technicznej dostępnej do wglądu w Dziale Technicznym
(pok. 24).
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia
wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1 000 zł na konto
39 1020 5095 0000 5002 0182 9357
i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule
wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wplata dotyczy. Oferty nie
zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę
przy wyłanianiu Wykonawcy. W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę z
jego winy, wadium przepada.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Obowiązu ją nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl
Uwagi:Termin związania ofertą: 90 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: