Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-11
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Organizator:ZBM II TBS Sp. z o.o.
Adres: ul. DZIEWANNY 2, 44-100 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 231-53-24 wew.103
E-mail:
Opis:Zakres zadania:
1. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją projektową w części wspólnej z wykonaniem szafek zabezpieczających i podejściami pod liczniki ciepła.
2. Adaptacja pomieszczenia w piwnicy klatki nr 50 dla stacji wymienników ciepła, montaż węzła cieplnego typu DANFOSS z umożliwieniem podłączenia do miejskiej sieci przez PEC Gliwice.
3. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBM II TBS w Gliwicach od zabudowy licznika ciepła (licznik mieszkaniowy ultradźwiękowy (np. KAMSTRUP 302) na klatce schodowej do mieszkania z rozprowadzeniem instalacji wewnętrznej w mieszkaniu, montażem grzejników i wykonaniem próby szczelności.
4. Wykonanie prac demontażowych w lokalach gminnych zgodnie z przedmiarem robót- rozbiórka pieców węglowych, istniejących instalacji i grzejników.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania oferty: 16.04.2018r. do godz. 14:30
Termin składania:2018-04-16
Wymagania:Uwagi:
- Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, zasoby kadrowe z odpowiednimi uprawnieniami, właściwy sprzęt i narzędzia do wykonania zadania z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Nie wyraża się zgody na powierzanie zamówienia w całości bądź w części podwykonawcom.
- Wykonawca w oparciu o załączoną dokumentację projektową, przedstawi szczegółowy kosztorys zgodnie z jej wytycznymi, harmonogram robót oraz okres gwarancji. W celu dokonania pełnej wyceny robót Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z warunkami prowadzenia robót, zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową. Załączone przedmiary należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze.
- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie materiały dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie, posiadające aktualne certyfikaty, aprobatę techniczną i atesty.
- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im prac i dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, które przy zachowaniu należytej staranności należy przewidzieć na etapie oferowania, jak również następujące pozycje: Koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z projektu, umowy i obowiązujących przepisów w tym technicznych oraz norm;
Źródło: Internet i własne
Załączniki: