Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej
Organizator:Akademia Morska w Szczecinie
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 914 809 400, faks 914 809 575
E-mail:
Opis:Wykonanie wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej oraz PVC, w tym przeciwpożarowej, w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej oraz PVC, w tym przeciwpożarowej, w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu wewnętrznej przeszklonej stolarki aluminiowej i PVC - drzwi, naświetla stałe, okna nieotwieralne - w tym przeciwpożarowe - wraz z niewielkim zakresem towarzyszących robót wykończeniowych. Zestawienie stolarki przeznaczonej do zamontowania, z opisem niezbędnych robót towarzyszących, znajduje się w tabeli - zał. nr 10 do umowy. Ponadto załącznikami do SIWZ jest dokumentacja techniczna opisująca przedmiot zamówienia: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Zał. nr 8 do SIWZ), Dokumentacja rysunkowa (Zał. nr 9 do SIWZ) oraz Przedmiar robót (Zał. nr 10 do SIWZ) pomocniczo. Uwagi: - Powyższe prace stanowią kontynuację prac już zleconych i wykonanych w ramach wcześniejszych przetargów, a określonych tym samym Projektem Wykonawczym i objętych tą samą Decyzją o pozwoleniu na budowę. - W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia stanowią wybrane zakresy robót, a także w związku z tym, iż na budynku wykonano już część robót określonych tym samym Projektem Wykonawczym, zaleca się wykonanie wizji lokalnej, w celu dokładnego określenia zakresu robót, a także specyfiki placu budowy i frontów robót. - Wykonawca zobowiązany jest wszystkie wymiary elementów sprawdzić w naturze i na tej podstawie dokonać zamówień elementów stolarki. - Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich robót, także nieopisanych dosłownie w powyższym Opisie, a będących technologicznie powiązanymi, pomocniczymi i towarzyszącymi, dla robót wypisanych w punktach powyżej, a także robót, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania robót wypisanych w punktach powyżej - z przyczyn technologicznych i innych, w tym w szczególności robót przygotowawczych, robót zabezpieczających, ustawienie niezbędnych rusztowań i balustrad zabezpieczających, niezbędne roboty rozbiórkowe lub demontażowe, przygotowanie i gruntowanie podłoża, odtworzenie rozebranych lub zdemontowanych elementów, naprawienie elementów zniszczonych w wyniku podejmowanych działań, bieżące usuwanie odpadów, gruzu, zanieczyszczeń, zabezpieczeń i zabrudzeń powstałych w wyniku podejmowanych działań, w tym także na sąsiednich działkach i nieruchomościach, umycie/wyczyszczenie elementów wybrudzonych w trakcie prowadzonych robót, usunięcie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót oraz wszelkie inne roboty towarzyszące, przygotowawcze, transportowe, pomocnicze, porządkowe, uzgodnienia, ustalenia i inne czynności, niezbędne dla zrealizowania dzieła będącego przedmiotem zamówienia, opisanego w powyższych punktach. - Przedmiot zamówienia stanowią wybrane zakresy i pozycje z całości prac przewidzianych w Projekcie Wykonawczym. Roboty, pozycje i zakresy objęte zamówieniem zostały szczegółowo wykazane w Przedmiarze Robót, jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 8 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ). - Zamawiający informuje, że w budynku w tym roku wykonywane będą także inne roboty, mające na celu zakończenie inwestycji (w tym m.in. prace posadzkowe i malarskie na korytarzach oraz klatkach schodowych, przenoszenie i ustawianie mebli oraz wyposażenia obiektu). Wykonawca powinien swoje prace wykonywać w uzgodnieniu z wykonawcami innych robót, które będą prowadzone na budynku, w tym w szczególności w kontakcie i porozumieniu z nim ustalać i planować kwestie logistyczne, transportowe, terminowe, porządkowe i inne istotne dla organizacji pracy na budynku i placu budowy. Prowadzone roboty terminowo mogą się częściowo pokrywać z niniejszym zamówieniem. W celu zapewnienia sprawnej koordynacji prowadzonych na budynku robót, Zamawiający przeprowadzać będzie cotygodniowe narady koordynacyjne, na których ustalane będą wszelkie najistotniejsze kwestie organizacyjne, logistyczne, terminowe. Ponadto Inspektor Nadzoru oraz Dział Inwestycji i Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie będą sprawować bezpośredni nadzór i koordynować te roboty, utrzymując stały kontakt ze wszystkimi wykonawcami na budynku. Prowadzenie tych robót przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. - Zamawiający informuje, iż od dnia 01.10.2019 r. budynek będzie użytkowany i w pomieszczeniach będą przebywać i poruszać się osoby, w tym postronne (wykładowcy, studenci). W związku z tym prace demontażowe i rozbiórkowe zaleca się wykonać przed 30.09.2019 r., a wszelkie pozostałe roboty uciążliwe, związane z montażem drzwi i robotami wykończeniowymi (pod kątem przeszkód w komunikacji, hałasu, pylenia), prowadzone po tym terminie, co do zasady powinny być wykonywane w sposób możliwie niekolidujący z ruchem na uczelni lub w godzinach wieczornych i nocnych (18.00-07.00). Należy np. odpowiednio odgradzać i osłaniać miejsce robót oraz nie należy prowadzić robót przy dwóch drzwiach na tej samej kondygnacji, aby nie uniemożliwiać dostępu do danego korytarza. Codziennie po zakończeniu prac miejsce prowadzonych robót należy uprzątnąć oraz doprowadzić do stanu umożliwiającego normalne użytkowanie (w tym zmyć podłogi w przypadku prac pylących). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 06.06.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Montaż stolarki budowlanej
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa)
Adres:
Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 A, 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-14, godzina: 12:30,
Termin składania:2019-06-14
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 126
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Wadium:8 000,00 zł
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu i montażu stolarki aluminiowej i/lub PVC, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz zawierający co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu i montażu stolarki aluminiowej i/lub PVC, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz zawierający co najmniej jedną osobę uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; w szczególności odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 20,00
kary umowne 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:45421100-5,45000000-7,45421131-1,45400000-1
Numer dokumentu:554619-N-2019, AR/262- 10/19
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-05-30 r
Załączniki: