Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wiaty samochodowej
Organizator:INSTYTUT INNOWACJI i TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O
Adres: Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 85 746 98 72, tel. 698 648 402
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Przedmiot zapytania ofertowego: Wykonanie wiaty samochodowej w rejonie budynku Instytutu Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na wykonanie wiaty samochodowej w rejonie budynku Instytutu Innowacji i Technologii Sp. z o.o. realizowanego przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zakres zakupu: Opis zakresu zakupu
Wykonanie i montaż wiaty samochodowej w rejonie budynku Instytutu Innowacji i Technologii Sp. z o.o., szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: m.gobcewicz@instytutpb.com
5. TERMIN SKŁADANIA ofert: 26.12.2022 r. Decyduje data przesłania e-maila.
Termin składania:2022-12-26
Miejsce i termin realizacji:4. Zakładany okres wykonania: 1.03.2023 r.
Wymagania:Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Kalkulacja powinna zawierać cenę netto oraz brutto pełnej usługi wykonanej zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Zamówienie nie może być podzielone na części.
Oferta
Zasady składania oferty:
A. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy zawarty w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania uwzględniający specyfikację cenową oferty, termin realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia), sposób wykonania podbudowy i nawierzchni
B. Podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o braku osobowych i kapitałowych powiązań z Zamawiającym - wzór oświadczenia - Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Forma płatności
Nie przewiduje się udzielenia zaliczki.
Płatność nastąpi jednorazowo po wykonaniu usługi oraz podpisaniu protokołu odbioru.
Kryteria wyboru
Kryteria formalne:
? Oferent odbył wizję lokalną.
Kryteria pozostałe punktowane:
A. Cena netto przedmiotu zamówienia.
Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium A - 100 pkt. (100%).
Liczba punktów w kryterium A będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = [Cmin/Ci] x 100 pkt,
gdzie:
o Pi - liczba punktów dla oferty nr ,,i" w kryterium ,,cena"
o Cmin- najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
o Ci - cena całkowita oferty nr ,,i".
Kontakt:6. Osoba do kontaktu: Maciej Gobcewicz tel. 698 648 402
Numer dokumentu:2/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: