Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wszelkich prac związanych z usunięciem kolizji stacji transformatorowej oraz linii elektroenergetycznych
Organizator:Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A.
Adres: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 603 978 473,, tel. 603 978 203, tel. 695 233 950
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich prac związanych z usunięciem kolizji stacji transformatorowej
oraz linii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN w związku z planowaną
budową budynku hotelowego z garażem podziemnym oraz wykonanie zasilania w energię elektryczną placu
budowy z nowej stacji transformatorowej lub wg warunków technicznych operatora, przy al. Wilanowskiej 372 w
Warszawie (dalej ,,Stacja") oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań przez
Wykonawcę koniecznych do dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskania pozwolenia na
użytkowanie Stacji w organie nadzoru budowlanego. Podstawą wykonania robót będzie dokumentacja projektowa
określona w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z informacjami uzupełniającymi przekazanymi przez
Zamawiającego.
Zakres robót :
a) Uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń wynikających z decyzji nr ZDM/ZUWD/M/POST/889/2017 z dnia
21.08.2017 r. , w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
itd.;
b) Budowa sieci elektroenergetycznej nn i SN;
c) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej;
d) Demontaż istniejącej sieci elektroenergetycznej nn i SN;
e) Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej;
f) Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi operatora sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z
o.o.;
g) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgodnie
z wytycznymi operatora sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.;
h) Dokonanie zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkownie ( zgodnie z ustawą
prawo budowalne) w organie nadzoru budowlanego;
i) Przełączenia elektroenergetyczne ( odłączenia z istniejącej stacji oraz załączenia w nowej stacji)
j) Udzielenie rękojmi i gwarancji jakości zgodnie z wymaganiami operatora sieci elektroenergetycznej innogy
Stoen Operator Sp. z o.o.;
k) Wykonanie innych robót, prac i czynności niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, w tym w
szczególności:
- wykonanie tymczasowego wygrodzenia/ oznakowania robót, które po zakończeniu prac należy
zdemontować;
- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej;
- organizację placu budowy;
- wywóz elementów porozbiórkowych/ demontażowych;
- ponoszenie ewentualnych opłat za energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków oraz ogrzewanie
budynków w trakcie budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
- opracowanie dodatkowej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, dokonanie uzgodnień wg
obowiązujących przepisów prawa, wymogów operatora energetycznego, Urzędu m.st. Warszawy,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, itd.;
- realizacja prac w terenie pod nadzorem Inspektora Ni-I ( Realizacja Inwestycji Sieciowych) operatora
sytemu elektroenergetycznego spółki innogy Stoen Operator sp. z o.o. Koszt nadzoru należy ująć w
ofercie;
- realizacja obowiązków leżących po stronie Wykonawcy wynikających z umowy o usuniecie kolizji;
- usunięcie przeszkód terenowych i podziemnych oraz zieleni, jeśli będą kolidowały z planowaną
budową stacji i/lub liniami kablowymi;
- wykonanie linii kablowych w pobliżu i pod konstrukcją nośnika reklamowego ( w wolnym pasie
bramowym o wymiarach około szer. 5m x dług. 7m x wys. 2,1 m)
l) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa bezusterkowego odbioru
robót przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o.;
m) Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu i odebraniu robót, dokumentacji powykonawczej;
n) Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu budowy z nowej stacji transformatorowej lub wg warunków
technicznych operatora ( wraz z przyłożeniem istniejącego układu pomiarowego), w tym w szczególności:
- Uzyskanie warunków technicznych oraz wymaganych dokumentów do sporządzenia projektu np.
mapa, ZUD, itd.;
- Opracowanie i uzgodnienie projektu zasilania i układu pomiarowego z innogy Stoen Operator sp. z
o.o. i Zamawiającym;
- Dokonanie zgłoszenia robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę ;
- Dostawa i montaż okablowania oraz materiałów;
- Wyposażenie pola zasilania i montaż przepustu w stacji transformatorowej;
- Dostawa i montaż rozdzielni budowlanej z układem pomiarowym zgodnie z aktualnymi wymaganiami
operatora innogy Stoen Operator Sp. z o.o.;
- Wykonanie uziemienia,
- Wykonanie pomiarów, dopuszczenie do prac i nadzór innogy, uzyskanie instrukcji współpracy
ruchowej, uzyskanie umowy eksploatacyjnej i lub handlowej;
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;
- Dokonanie zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkownie ( zgodnie z
ustawą prawo budowalne) w organie nadzoru budowlanego;
- Sprawdzenie i odbiór pomiaru rozliczeniowego, pomiary pomontażowe i załączenie napięcia;
- Przełączenia elektroenergetyczne istniejące na terenie nieruchomości ( odłączenia z istniejącej
rozdzielni oraz załączenia w nowej rozdzielni ) np. oświetlenie nieruchomości, reklamy, rozdzielnia
budowlana, itp.
- Dokonanie przełączenia i przełożenia istniejącego zasilania ( przyłącza elektroenergetycznego)
znajdującego się przy obecnej stacji transformatorowej na nowe miejsce w pobliżu lokalizacji nowej
stacji transformatorowej- istniejące przyłącze wraz z układem pomiarowym pozostaje czynne;
Dopuszcza się również modernizację istniejącego przyłączyła po przeniesieniu w nową lokalizację do
potrzeb zasilania palcu budowy, przy czym wymagany jest podział na zasilanie na potrzeby bieżące
nieruchomości oraz na potrzeby zasilania placu budowy; Szacowana moc - dla potrzeb bieżącego
utrzymania nieruchomości - moc 42 kW, dla potrzeb placu budowy- moc 300 kW;
o) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i wywiezieniu odpadów, niwelacja terenu, pozostawienie
ogrodzenia nieruchomości w stanie pozwalającym na jego dalsze użytkowanie;
III. Szczegółowa specyfikacja robót
1. Wycenę przedmiotu zamówienia należy sporządzić na podstawie załączonej dokumentacji.
2. Zestawienie dokumentów składających się na dokumentację określono w Załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego. Dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcom zainteresowanym udziałem w
niniejszym postępowaniu w wersji elektronicznej (na płycie CD).
3. Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcom zainteresowanym udziałem w przedmiotowym postępowaniu
po spełnieniu poniższych warunków:
a. złożeniu Zobowiązania do zachowania poufności, którego treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania,
b. dołączeniu do Zobowiązania do zachowania poufności potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii:
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub dokument Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zobowiązania,
c. dołączeniu pełnomocnictwa imiennego do złożenia w imieniu Wykonawcy Zobowiązania do zachowania
poufności, w przypadku składania oświadczenia przez pełnomocnika,
d. w przypadku składania oświadczenia przez pełnomocnika - przedstawienie dokumentu ze zdjęciem,
umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby składającej oświadczenie.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a-d należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Inwestycji
znajdującym się przy Al. Jana Pawła II 12, Warszawa 00-124, PIĘTRO V u jednej z trzech osób wskazanych
poniżej.
Specyfikacja:5. Dokumentację w wersji elektronicznej należy odebrać po telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania
materiałów oraz po spełnieniu powyższych warunków u jednej z trzech osób wskazanych poniżej, w terminie
od dnia 07 lutego 2018 r do dnia 16 lutego 2018 roku:
a. Paweł Radzikowski tel. 603 978 473, e-mail: pawel.radzikowski@phnsa.pl
b. Sylwia Milczarek tel. tel. 603 978 203, e-mail: sylwia.milczarek@phnsa.pl
c. Adam Franzkowiak tel. 695 233 950, e-mail: adam.franzkowiak@phnsa.pl
Miejsce i termin składania ofert: XVII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty powinny wpłynąć do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 1400 na adres:
Polski Holding Nieruchomości S.A. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, piętro V, Kancelaria.
Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, bez ich
rozpatrzenia.
2. O zachowaniu terminu decydować będzie data i godzina złożenia oferty w kancelarii Zamawiającego. W
przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich nie decyduje data stempla.
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w postępowaniu i zostaną zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.
Otwarcie ofert:XVI. Otwarcie ofert: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Termin składania:2018-02-23
Miejsce i termin realizacji:VI. Termin wykonania zamówienia:
1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia do 29 czerwca 2018 roku
Wadium:5 000,00 zł.
Wymagania:6. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią materiałów przetargowych stanowi Załącznik nr 10 do
niniejszego Zapytania ofertowego.
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy zamówienia:
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie wizji lokalnej,
dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami, w
szczególności z Ustawą Prawo Budowlane i zasadami BHP oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
i gospodarki odpadami, a także ewentualnymi zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi pisemnie z
Wykonawcą w czasie realizacji zadania.
3. Wykonawca powinien dysponować kadrą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i potencjał
techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika
Budowy kierującego całością robót składających się na przedmiot umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zarządzania terenem budowy, aż do zakończenia realizacji
przedmiotu umowy, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru oraz realizowania wszelkich
czynności związanych z przygotowaniem i realizacją prac budowlanych.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i
wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy z tytułu realizacji niniejszej
umowy, a w szczególności za uszkodzenia mienia i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób.
7. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które stanowi własność
Zamawiającego, osób trzecich lub za które Zamawiający odpowiada, dokonać naprawy szkody albo
doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt, w terminie 10 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiającego o powstałej szkodzie.
8. W czasie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów, odpadów oraz
nieczystości.
9. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użyczania doświadczenia i referencji w zakresie pkt IX ppkt 2.
12. Podzlecenie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego. W ofercie należy wskazać ewentualnego Podwykonawcę oraz określić zakres prac jaki
Wykonawca planuje mu powierzyć.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przez konsorcjum dwóch lub więcej podmiotów.
14. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji Zamówienia, wynikające
wprost z informacji zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, jak również nieujęte, a bez których nie można
wykonać Zamówienia.
V. Modyfikacja warunków zamówienia:
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować
treść zapytania ofertowego.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe lub zostaną zamieszczone na Stronie internetowej Spółki
PHN S.A., przy czym będą one wiążące przy składaniu ofert.
3. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z
modyfikacji, Zamawiający poinformuje w sposób analogiczny do sposobu w jaki przekazana została treść
zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć wstępny harmonogram realizacji zamówienia liczony w tygodniach od dnia
wprowadzenia na teren budowy w rozbiciu na poszczególne etapy.
3. Wykonawca w ofercie powinien podać terminy realizacji, wynikające z możliwości i/lub innych uwarunkowań
Wykonawcy.
4. Ostateczny harmonogram realizacji zamówienia będzie przedmiotem rozmów negocjacyjnych na dalszym
etapie postępowania.
VII. Termin i warunki gwarancji:
1. Wykonawca gwarantuje właściwą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawa oraz obowiązującymi normami.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie elementy Robót, materiały, instalacje, sieci
i urządzenia na okres 60 miesięcy od momentu protokolarnego odbioru Stacji przez Zamawiającego.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne na wszystkie elementy Robót (w tym Materiały),
na okres 5 lat.
4. Wykonawca udzieli operatorowi systemu elektroenergetycznego gwarancji jakości na wszystkie elementy
Robót, materiały, instalacje, sieci i urządzenia na okres 60 miesięcy od momentu protokolarnego odbioru Stacji
przez operatora systemu elektroenergetycznego zgodnie z umową o usuniecie kolizji;
VIII. Wizja lokalna:
1. Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia
potwierdzonej oświadczeniem Wykonawcy.
2. Podczas wizji Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z nieruchomością terenem objętym
przedmiotem zamówienia, drogami dojazdowymi oraz do zebrania wszelkich informacji, które mogą okazać się
niezbędne do przygotowania kompletnej oferty.
3. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej nieruchomości, którego wzór stanowi
Załącznik nr 9.
4. Wizję lokalną należy dniach przeprowadzić w terminie od dnia 08 lutego 2018 roku do dnia 19 lutego 2018
roku, przy udziale jednego z przedstawicieli Zamawiającego:
a. Paweł Radzikowski tel. 603 978 473, e-mail: pawel.radzikowski@phnsa.pl
b. Sylwia Milczarek tel. tel. 603 978 203, e-mail: sylwia.milczarek@phnsa.pl
c. Adam Franzkowiak tel. 695 233 950, e-mail: adam.franzkowiak@phnsa.pl
w terminie wcześniej uzgodnionym.
Warunki, które muszą zostać spełnione przed przystąpieniem do wizji lokalnej:
a. złożenie Zobowiązania do zachowania poufności.
b. przedstawienie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub dokument Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawianego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c. przedstawienie pełnomocnictwa imiennego do złożenia w imieniu Wykonawcy Zobowiązania do
zachowania poufności - potwierdzone jw.,
d. przedstawienie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby
składającej oświadczenie na podstawie pełnomocnictwa.
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełniony formularz ofertowy zawierający oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Posiadanie uprawnień do wykonywana robót elektrycznych potwierdzone przez innogy Stoen Operator
Sp. z o.o. ( dołączyć stosowy dokument z potwierdzeniem).
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, zrealizował w Warszawie co najmniej dwie roboty o zakresie zbliżonym do
przedmiotu zamówienia tj. usunięcie kolizji elektroenergetycznych związanych z demontażem stacji
transformatorowej i budową stacji transformatorowej oraz montażem linii kablowych średniego napięcia, oraz
przedstawienie referencji potwierdzających należytą realizację wskazanych przez Wykonawcę umów.
Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełniony wykaz zrealizowanych umów Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 5.
2) Referencje potwierdzające należytą realizację wskazanych umów.
3. Posiadanie niezbędnego potencjału finansowego.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca potwierdzi, iż posiada sytuację finansową gwarantującą należytą
realizację zamówienia i wykaże, że:
a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie:
dwieście tysięcy złotych),
b. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat
c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
Do oferty należy dołączyć:
1) Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz opinię banku zawierającą
informację na temat współpracy z bankiem w zakresie posiadanych rachunków, salda rachunków i historii
kredytowej.
2) Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
3) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
4. Posiadanie niezbędnego potencjału organizacyjnego i osobowego.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe / uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie:
1 (jedna) osoba - Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), posiadająca
minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
Do oferty należy dołączyć:
1) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyły w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Oświadczenia ww. osób zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7.
3) Kopie posiadanych uprawnień.
4) Kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwych izb zawodowych.
5. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca potwierdzi że:
a. posiada (na etapie składania ofert) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności,
b. złoży oświadczenie potwierdzające gotowość przedstawienia (w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, od ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub szkód
majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek osobę, w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej którego suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 200 000 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, które będzie
dedykowane tylko do umowy z Zamawiającym.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej.
2) Oświadczenie w którym Wykonawca deklaruje w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej
przedstawienie przed zawarciem umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, od ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub
szkód majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek osobę, w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej którego suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 200 000 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, które będzie
dedykowane tylko do umowy z Zamawiającym.
7. Wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.
Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej bądź w pieniądzu.
8. Dokonanie wizji lokalnej nieruchomości
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do
niniejszego zapytania ofertowego.
9. Zapoznanie się z treścią dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się treścią materiałów przetargowych udostępnionych
przez Zamawiającego w wersji elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
X. Podstawa do odrzucenia oferty/wykluczenia Wykonawcy:
1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
a. który złożył ofertę po terminie,
b. którego oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego,
c. którego oferta nie spełnia wymogów merytorycznych Zamawiającego wobec wykonawcy lub przedmiotu
zamówienia,
d. którego oferta została sformułowana w sposób warunkowy, albo zawiera inne zastrzeżenia, w tym w
szczególności wyłączające stosowanie wobec niej przepisów kodeksu cywilnego o ofercie.
2. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy wartość oferty istotnie odbiega od określonej wartości
przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wyklucza:
a. Wykonawcę, który w ocenie Zamawiającego wyrządzili Zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia
lub wykonując je nienależycie, lub gdy szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d. osobę fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, a także spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjne oraz osoby prawne,
których wspólnikiem, komplementariuszem lub członkiem organu zarządzającego jest taka osoba,
e. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
f. Wykonawcę, który uczestniczył bezpośrednio w prowadzonych przez Zamawiającego wewnętrznych
czynnościach związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego
Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
g. Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
h. Wykonawcę, który nie wniósł wadium,
i. Wykonawcę, który posiada status niedozwolonego Wykonawcy.
XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach:
1. Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty i załączniki:
a. wypełniony i podpisany ,,Formularz ofertowy" którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub dokument Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej wydane/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert,
c. pełnomocnictwa, osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
d. aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy),
e. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy),
f. Oświadczenie w którym Wykonawca deklaruje w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej
przedstawienie przed zawarciem umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, od ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub
szkód majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek osobę, w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej którego suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 200 000 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, które będzie
dedykowane tylko do umowy z Zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszego zapytania
ofertowego,
g. wykaz zrealizowanych wcześniejszych umów w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, które Wykonawca zrealizował w
Warszawie - co najmniej dwie roboty o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. usunięcie kolizji
elektroenergetycznych związanych z demontażem stacji transformatorowej i budową stacji
transformatorowej oraz montażem linii kablowych średniego napięcia, oraz przedstawienie referencji
potwierdzających należytą realizację wskazanych przez Wykonawcę umów, stanowiący Załącznik nr 5 do
Zapytania ofertowego,
h. referencje potwierdzające należytą realizację wskazanych umów,
i. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywana robót elektrycznych potwierdzone przez
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
j. wskazanie terminu ważności oferty, przy czym Spółka oczekuje, iż nie będzie on krótszy niż 120 dni
kalendarzowych licząc od daty złożenia oferty,
k. oświadczenie wykonawcy potwierdzające dokonanie wizji lokalnej stanowiące Załącznik nr 9 do
niniejszego Zapytania ofertowego,
l. wstępny harmonogram realizacji zamówienia z graficznym wykresem postępu robót wraz z wstępnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym- sporządzony wg własnej propozycji Wykonawcy,
m. parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego,
n. potwierdzenie wniesienia wadium,
o. kosztorys ofertowy- sporządzony wg własnej propozycji Wykonawcy,
p. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do wykonania Zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz statutu danej
osoby - np. pracownik, osoba fizyczna współpracująca - podać podstawę przygotowany na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego,
q. wypełnione i podpisane oświadczenia osób przewidzianych do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych oraz podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego Zapytania
ofertowego,
r. kopie posiadanych uprawnień i dokumentów, z których wynika właściwe przygotowanie zawodowe (dotyczy
kierownika budowy),
s. kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwych izb zawodowych,
t. wypełnione i podpisane oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, zgodnie z
Załącznikiem nr 8 do niniejszego Zapytania ofertowego,
u. oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią materiałów przetargowych stanowi Załącznik nr 10
do niniejszego Zapytania ofertowego,
v. oświadczenia wykonawcy o braku roszczeń, zgodne z Załącznikiem nr 14 do niniejszego zapytania
ofertowego,
w. opis sposobu realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik nr 11 do Zapytanie ofertowego,
x. uwagi do projektu umowy o generalne wykonawstwo robót, które stanowią Załącznik nr 13 do Zapytania
ofertowego.
2. Postanowienia dotyczące składania oferty:
a. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w pkt
1, za wyjątkiem dokumentów wprost wskazanych jako fakultatywne,
b. oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego/-nych
przedstawiciela/-i, uprawnionego/-nych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionymi
dokumentami oraz wymogami ustawowymi,
c. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów formularzy - załączników, wszelkie uwagi
powinny być załączone na oddzielnej stronie/stronach,
d. wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych przez
notariusza za zgodność z oryginałem.
XII. Informacje dotyczące postępowania:
1. Postępowanie jest prowadzone etapowo. O etapach postępowania następujących po złożeniu ofert Wykonawcy
zostaną powiadomieni zgodnie z pkt 2,
2. Na podstawie oceny otrzymanych ofert zamawiający zaprosi wybranych Wykonawców do dalszych etapów
postępowania.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami zaproszonymi do kolejnej części
postępowania oraz spełniającymi wymagania Zamawiającego.
4. Przedmiotem negocjacji będą warunki realizacji zamówienia, a w szczególności termin oraz wysokość
wynagrodzenia.
5. Po zakończeniu negocjacji, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia Zamawiającemu pisemnego
potwierdzenia wynegocjowanych warunków w formie oferty ostatecznej.
XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy elektronicznie na adres podany
w pkt 3 lub przekazują pisemnie, na adres podany w pkt XVII ppkt 1.
2. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań w terminie do 19 lutego 2018 roku.
3. Pytania kierowane do Spółki są przekazywane z zachowaniem formy elektronicznej, należy je przesłać na adres
email: katarzyna.wieczorek@phnsa.pl i pawel.radzikowski@phnsa.pl, przy czym Spółka zastrzega prawo
nie udzielić odpowiedzi na pytanie.
4. Udzielona odpowiedź wraz z pytaniami zostanie bez ujawniania źródła zapytania zamieszczona na stronie
internetowej Spółki.
5. Spółka zachowuje prawo do dowolnego i zgodnego z własnym interesem i najlepszą wiedzą rozpatrzenia
przesłanych na podstawie pkt 1 i 2 zastrzeżeń i wniosków, w szczególności odrzucenia bez uzasadnienia.
XIV. Termin związania z ofertą:
1. Termin związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni,
3. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
XV. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język Polski.
5. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, wszystkie strony oferty powinny
być parafowane, ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
zdekompletowania zawartości oferty.
6. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/-ych
ofertę i datowane.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego/-nych
przedstawiciela/-i, uprawnionego/-nych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionymi
dokumentami oraz wymogami ustawowymi,
9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów formularzy - załączników, wszelkie uwagi
powinny być załączone na oddzielnej stronie/stronach,
10. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego/-nych przedstawiciela/-i, uprawnionego/-nych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz wymogami ustawowymi,
11. W przypadku potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, należy dołączyć do
oferty oryginał stosownego pełnomocnictwa,
12. Dołączenie kopii nie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną uważa się za brak
danego dokumentu.
13. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, koperta (opakowanie) zawierające
ofertę winno być zaadresowane do Spółki na adres korespondencyjny i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na wybór Wykonawcy robót związanych z
usunięciem kolizji stacji transformatorowej oraz linii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia SN
i niskiego napięcia nN w związku z planowaną budową budynku hotelowego z garażem podziemnym oraz
wykonanie zasilania w energię elektryczną placu budowy, przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie. Otworzyć
na spotkaniu zespołu przetargowego.
15. Do oferty w formie pisemnej musi być dołączona wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD zawierająca
wszystkie formularze i skany dokumentów, zawartych w ofercie w wersji papierowej. W przypadku rozbieżności
pomiędzy treścią oferty w wersji papierowej a treścią oferty w wersji elektronicznej, rozstrzygająca jest treść
wersji papierowej.
16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
XVIII. Kryteria oceny ofert:
1. Ocena ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
Waga
kryterium
Sposób punktowania
Cena netto
rozumiana jako
cena ryczałtowa
netto
100 %
Sposób oceny
najniższa cena oferowana netto/cena badanej oferty
netto x 100 punktów
2. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które nie podlegają odrzuceniu (spełniają warunki formalne i
merytoryczne określone w Zapytaniu ofertowym) i uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria. Punkty będą obliczane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
XIX. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Oferta cenowa uwzględniająca wszystkie zobowiązania musi być podana w PLN liczbowo, z wyodrębnieniem
podatku od towarów i usług
2. Oferta cenowa ma zawierać zestawienie cen poszczególnych elementów rozwiązania wg specyfikacji, dla
każdego z elementów wymagane jest podanie cen jednostkowych, liczby jednostek oraz ceny globalnej,
Wykonawcy proszeni są o wykazanie wszelkich innych kosztów, jeżeli takie występują, koniecznych a nie
ujętych w załączonej specyfikacji.
3. Podana cena powinna być ceną finalną ponoszoną przez zamawiającego, a zatem cena powinna obejmować
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. materiały, robociznę, sprzęt, zysk,
koszty ogólne, koszty transportu i zakupu, koszty utrzymania placu budowy, koszty robót prowadzonych w
warunkach delegacji, koszty administracyjne związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia
na użytkowanie, uzgodnień, zgłoszeń, opinii, protokołów, zatwierdzeń itp.) oraz warunkami stawianymi przez
zamawiającego.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem
zmian przewidzianych w umowie.
XX. Wadium:
1. Wadium: wymagane
2. Wysokość wadium wynosi: 5 000,00 (pięć tysięcy 00/100) zł
Wadium w pieniądzu powinno zostać wniesione do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 8.30
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancji bankowej,
c. gwarancji ubezpieczeniowej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie p r z e l e w e m na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego z podaniem nazwy postępowania: ,,Wadium w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót
związanych z usunięciem kolizji stacji transformatorowej oraz linii elektroenergetycznych kablowych przy
Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie".
5. Należy załączyć do oferty potwierdzenie przelewu wadium.
6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu uznaje się termin uznania na rachunku Zamawiającego;
7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem punktu 12 niniejszego rozdziału;
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu Zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert lub nie został zakwalifikowany do dalszego etapu postępowania;
12. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie udzielenia Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
XXI. Gwarancja należytego wykonania umowy
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy jako gwarancji należytego wykonania umowy kwoty równej 5 % ceny
ofertowej netto, na wypadek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Ostatecznie czy będzie wymagana gwarancja należytego wykonania umowy zostanie ustalone podczas
rozmów negocjacyjnych.
2. Gwarancja należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie:
? pieniężnej
Gwarancję należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek wskazany
przez Zamawiającego
? gwarancji bankowej
? gwarancji ubezpieczeniowej
- treści dokumentów muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.
3. Gwarancja należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy lecz nie później niż
do dnia przekazania terenu budowy.
4. Za termin wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy w formie pieniężnej - przelew uważa się termin
uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Gwarancja zostanie zwrócone Wykonawcy w przypadku należytego wykonania zamówienia w ciągu 30 dni, po
upływie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu końcowego robót przez Inwestora w zakresie, w jakim
Zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczeń Inwestora.
XXII. Gwarancja Jakości
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia kaucji gwarancyjnej.
2. Gwarancja Jakości zostanie utworzona w ten sposób, że Zamawiający potrąci Wykonawcy 5 % należności z
każdej faktury netto za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia.
3. Gwarancja Jakości zostanie zwrócona Wykonawcy w dwóch ratach i terminach:
a) 50% w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu końcowego robót przez Inwestora w zakresie
w jakim Kaucja Gwarancyjna nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Inwestora,
b) 50% w terminie 1 miesiąca po upływie Okresu Gwarancyjnego (tj. po upływie 60 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowy odbiór robót) w zakresie w
jakim Kaucja Gwarancyjna nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Inwestora.
XXIII. Warunki płatności
1. Sposób rozliczenia za realizację zamówienia - na podstawie protokołu zaawansowania finansowego.
Dopuszcza się rozliczanie częściowe - fakturami częściowymi wystawionymi wg poniższego schematu:
I etap - 15 % za wykonanie prac przygotowawczych dotyczące Stacji
II etap - 55 % za wykonanie budowy nowej Stacji i sieci oraz demontaż istniejącej stacji i sieci
III etap - 5 % po wykonaniu prace przygotowawczych dotyczących zasilania placu budowy
IV etap - 25 % po wykonaniu zasilania placu budowy
2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
przelewem na rachunek Wykonawcy, zgodnie z zaakceptowanym przez zamawiającego protokołem
zaawansowania finansowego.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przelewu przez Zamawiającego.
XXIV. Postanowienia dotyczące wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy:
Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony Zamawiającego,
wszelkie informacje od pracowników Spółki, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji
do kolejnej części negocjacji lub zaproszenia do ustalenia warunków umowy nie stanowią przyjęcia oferty lub
przyrzeczenia do zawarcia umowy i nie narzucają na Spółkę obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą.
XXV. Zastrzeżenia Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty lub jej części,
2. unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn,
3. odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia,
4. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,
5. wyboru jednego lub więcej Wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia,
6. dokonania zakupu częściowego u jednego lub więcej z wybranych Wykonawców.
XXVI. Uzupełnienie oferty
W przypadku stwierdzenia w ofercie braków formalnych, a także w przypadku stwierdzenia błędów pisarskich
lub omyłek rachunkowych, które uniemożliwiają bądź istotnie utrudniają dokonanie porównania ofert,
Zamawiający wzywa Wykonawcę do dokonania korekty lub/i uzupełnienia złożonej oferty, jednak bez
możliwości zmiany jej istotnych warunków.
Numer dokumentu:07/PN/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: