Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wymiany pokrycia dachowego
Organizator:Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy-Zdroju
Adres: ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL.471-24-40,471-26-07
E-mail:
Opis:wykonanie wymiany pokrycia dachowego na blachę alu -- cynk na felc na wykonanym ruszcie drewnianym.
wykonanie wymiany pokrycia dachowego na blachę alu - cynk na ,,felc podwójny":
1. Przedmiot Zamówienia
Zamówienie obejmuje następujące roboty:
- wykonanie pokrycia dachowego na blachę alu - cynk na felc podwójny,
- przygotowanie rusztu drewnianego pod ułożenie blachy alu - cynk /wymagane atesty/,
- deskowanie i łacenia wykonanego rusztu drewnianego,
- montaż obróbek blacharskich wokół kominów i ścian ponad dachem,
- montaż śniegołapu na całej długości dachu od strony wejść do budynku,
- remont pokrycia dachowego na budynku nr 36 przy ul. Czarny Potok polegać będzie na: rozebraniu elementów kominiarskich, rozebraniu obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego przy użyciu blachy dachówkowej, montażu folii paro przepuszczalnej, ułożeniu blachy dachówkowej, montażu obróbek blacharskich, montażu elementów kominiarskich oraz śniegołapów.
Przewidywany zakres prac obejmuje następujące budynki:
Czarny Potok 11 seg. EF w Krynicy-Zdrój
- Czarny Potok 17 seg. DEF w Krynicy-Zdrój
Czarny Potok 36 seg. B w Krynicy-Zdrój (blacha dachówkowa) Wspólna 5 seg. D w Krynicy-Zdrój Wspólna 7 seg. D w Krynicy-Zdrój Piłsudskiego 83 seg. ABC w Muszynie
2. Przewidywany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca 2020 roku do 30 października 2020 roku.
3. Minimalna gwarancja na wykonane prace remontowo - dekarskie - budowlane: 60
miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: 8) Ofertę należy dostarczyć do dnia 19 maja 2020 roku do godziny 1200 (decyduje data wpływu oferty).
9) Miejsce i sposób złożenia oferty:
a) e-mail przesłany drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu sporządzonego w formie pisemnej) na adres Zamawiającego: sekretariat@krynickasm.pl z podaniem w temacie maila: ,,OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHĘ ALU- CYNK NA PODWÓJNY FELC NA RUSZCIE DREWNIANYM".
b) osobiście (w formie pisemnej) w siedzibie Zamawiającego: Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa, ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój, z dopiskiem ,,OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHĘ ALU- CYNK NA PODWÓJNY FELC NA RUSZCIE DREWNIANYM; Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert" (sekretariat czynny w godzinach 9.00 - 15.00).
c) pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) na adres siedziby Zamawiającego: Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa, ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój, z dopiskiem ,,OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHĘ ALU-CYNK NA PODWÓJNY FELC NA RUSZCIE DREWNIANYM; Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".
Otwarcie ofert:9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2020 roku o godz. 10-tej w siedzibie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krynicy - Zdrój przy ul. Wspólnej 5.
Termin składania:2020-05-19
Wadium:28.840,00 zł
Wymagania:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - informacja dla oferentów
4. Termin płatności FV za wykonane usługi - minimum 30 dni.
5. Kryteria wyboru oferty:
zryczałtowana cena 1m2 - 100 %
- wykonania pokrycia dachowego 1 m2 pokrycia z blachy alu - cynk płaskiej na felc podwójny, w tym:
o materiał,
o wykonanie rusztu drewnianego wraz z łaceniem z tarcicy impregnowanej pod ułożenie blachy ocynkowanej,
o montaż folii paroprzepuszczalnej,
o wykonanie pokrycia dachowego z blachy alu - cynk z wałka blachy na ,,podwójny felc",
o montaż obróbek blacharskich wokół kominów i ścian ponad dachem,
o montaż śniegołapu na całej długości dachu od strony wejść do budynku,
o składniki cenotwórcze /stawki kosztorysowe/ dotyczące wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych a wynikłych w trakcie realizacji zadania. Roboty te zostaną uzgodnione z inwestorem dla każdego zadania osobno - protokołem typowania robót.
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą załączniki:
- załącznik nr 1 - przedmiar robót.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie nie mogą ubiegać się:
o oferenci, którzy w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania przetargowego wykonali zamówienie z nienależytą starannością lub narazili Spółdzielnię na ponoszenie dodatkowych kosztów,
o oferenci, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe, sanacyjne, restrukturyzacyjne, naprawcze lub likwidacyjne, lub których upadłość ogłoszono,
o oferenci - osoby fizyczne, które skazano prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa gospodarczego przekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
o oferenci - osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwa przekupstwa albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
o oferenci zalegający z wnoszeniem należności na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
o oferenci, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia, zaproszenia do składania ofert, mimo wezwania ich przez Zamawiającego do uzupełnienia tych dokumentów,
o oferenci, którzy dostarczyli nieprawdziwe informacje istotne dla przeprowadzenia postępowania, zweryfikowane przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert,
o oferenci, którzy w dniu składania oferty nie figurują na tzw. ,,białej liście podatników".
7. Warunki formalne, sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2) Oferta musi zawierać pełną nazwę wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP lub PESEL.
3) Oferta oraz załączniki muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy i podpisania umowy.
4) Każdy z wykonawców może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.
5) Czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru oferty.
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
7) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym lub w sytuacji, gdy oferta będzie zawierała istotne błędy lub braki formalne, w szczególności jeżeli:
a) oferta nie zostanie złożona na formularzu ofertowym,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
c) wykonawca będzie podlegał wykluczeniu,
d) oferta zostanie złożona po upływie terminu składania ofert,
e) oferta będzie zawierała błędy rachunkowe lub braki dotyczące oferowanych cen.
11) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym zobowiązać do złożenia wyjaśnień w określonej formie i terminie, przedłożenia oryginałów dokumentów związanych z treścią oferty, pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 28.840,00 zł.
Wykonawca najpóźniej w dniu złożenia oferty zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 28.840,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych). Wpłata wadium powinna zostać dokonana przelewem na konto bankowe Zamawiającego Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej: BANK Spółdzielczy o/Krynica, nr rachunku 13 8809 0005 2001 0000 2255 0001, z dopiskiem w treści przelewu: ,,Przetarg nieograniczony na WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHĘ ALU-CYNK NA PODWÓJNY FELC NA RUSZCIE DREWNIANYM".
Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium powinien stanowić załącznik do oferty.
W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania umowy wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku pozostałych ofert wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zapytania.
Postępowanie przetargowe zgodnie z przyjętym trybem będzie prowadzone dwuetapowo, tj.:
a) etap pierwszy: przedstawienie wstępnych ofert - część jawna i wyznaczenie terminu negocjacji,
b) etap drugi, część niejawna - negocjacje.
10. Zawartość ofert.
Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczenie za zgodność z oryginałem, ich kserokopie lub odpisy:
a) ofertową cenę netto/brutto z podatkiem VAT za 1 m2 zryczałtowanej ceny wykonania przedmiotu przetargu - wykonanie ocieplenia oraz naprawa istniejącej wyprawy akrylowej zewnętrznej,
b) dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium,
c) aktualny wypis/odpis z Rejestru Przedsiębiorstw w KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nr REGON, NIP,
d) oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu opłat i podatku wobec właściwego dla oferenta ZUS i Urzędu Skarbowego,
e) potencjał wykonawczy oferenta (ilość zatrudnionych pracowników, minimalne zatrudnienie pracowników: minimum 20 osób w okresie ostatnich 3-ch lat, oraz uprawnienia budowlane posiadane przez osoby nadzoru bezpośredniego, rodzaj uprawnień, zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - potwierdzone przez złożenie uwierzytelnionych kopii w/w dokumentów z podaniem liczby osób posiadających w/w uprawnienia - co najmniej 2 osoby),
f) pisemne oświadczenie, że przeciwko oferentowi nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne,
g) referencje dotyczące wykonania tożsamych robót,
h) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszego przetargu,
i) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, dokonał oględzin miejsca robót, dokonał sprawdzenia zakresu ilości prac i nie wnosi zastrzeżeń,
j) pisemne oświadczenie osoby uprawniającej, że przyjmuje obowiązki kierownika budowy
wynikające z uprawnień i zakresu robót, k) pisemne oświadczenie o braku zależności lub dominacji w stosunku do innych uczestników
przetargu oraz w szczególności Zamawiającego, 1) pisemne oświadczenie, że oferent nie będzie zlecał wykonania robót osobom trzecim, m) pisemne oświadczenie, że oferent jest płatnikiem podatku VAT,
n) pisemne oświadczenie o niezmienności ceny do ostatecznego odbioru robót określonych zakresem niniejszego przetargu oraz że oferta zawiera pełny zakres robót, a ewentualne niewykazane roboty będą uwzględnione w pozostałych pozycjach kosztorysowych,
o) pisemne oświadczenie oferenta, określające czas i zakres robót, jaki obejmie gwarancja,
p) gwarancję producenta na użyte przez oferenta materiały dekarskie wraz z atestami i dopuszczeniami, oraz projekt formularza karty gwarancyjnej wykonawcy,
q) uwierzytelnioną kopię polisy (promesy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oferenta.
11. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniej sza.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
14. Zamawiający wskaże wybranemu oferentowi termin i miejsce podpisania umowy.
15. Oferentowi nie przysługuje prawo składania protestu ani odwołania od decyzji wyboru oferenta przez Zamawiającego.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Ryszard Marciszewski, nr tel. 018 471 24 40 wewn. 19, na adres e-mail: sekretariat@krynickasm.pl
Numer dokumentu:L.dz.1795/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: