Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wzorcowania termometrów elektronicznych
Organizator:Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adres: ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/ 208 35 13
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzorcowania termometrów elektronicznych:
a) DT-2 HT (nr fabryczny: 490717, nr inw: PKŚ-P01-00012/18) - temperatura wzorcowania 50oC i 105oC
b) termometry lodówkowe wzorcowane ze zbiornikiem buforującym - 2 szt.:
- nr fabryczny: 20180010, nr inw.: PKŚ-P01-00011/18,
- nr fabryczny: 20180011, nr inw.: PKŚ-P01-00010/18 - temperatura wzorcowania 5oC i -21oC
Data aktualnych wzorcowań: 28.02.2020 r.
W/w sprzęt jest użytkowany przez Katedrę Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego
w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin złożenia oferty: do 18.10.2019 r.
2. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres bzemla@sum.edu.pl lub faksem pod
nr (032) 208 35 58.
Termin składania:2019-10-18
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji usługi: do 15 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.
2. Realizacja usługi nastąpi po otrzymaniu zlecenia.
Wymagania:Oferta cenowa winna zawierać wyszczególnione:
o koszty robocizny/wzorcowania,
o koszty transportu obustronnego,
o inne koszty (jeżeli występują).
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone urządzenia od momentu
rozpoczęcia do momentu zakończenia realizacji usługi serwisowej.

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla danego pakietu przedmiotu
zamówienia)
2. Ceny podane w ofercie są stałe.
Uwagi:2. Użytkownik urządzenia:
Katedra Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom,
tel. (032) 397 65 29.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
1. Barbara Zemła
Dział Techniczny
tel. 32/ 208 35 13
e-mail: bzemla@sum.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: