Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23580013 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-07-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zadaszenia nad wejściem
Organizator:Szkoła Podstawowa w Zarszynie
Adres: ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. sanocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 514 814 647
E-mail:
Opis:,Wykonanie zadaszenia nad wejściem do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zarszynie"
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w przedmiarze, planach oraz rysunkach stanowiących integralną część zapytania cenowego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 26.07.2022 r. o godz.13:00
Dopuszcza się złożenie oferty (zaznaczyć odpowiednio):
X za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuw@zarszyn.pl
X pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie, Ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn
X osobiste doręczenie do Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie, Ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn
Otwarcie ofert:) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2022.r. o godz. 13:15 w biurze CUW w Zarszynie, budynek Szkoły Podstawowej w Zarszynie, Ul. Bieszczadzka 19, III piętro, pok. nr 2.
Termin składania:2022-07-26
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia: do 29.08.2022 r.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wymagania:
o Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przeka-zują pisemnie. o Pytania muszą być skierowane na adres: Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn.
o Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.
o Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium:
Waga:
cena
100 %
R a z e m :
100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów - 100) punkty będą liczone według wzoru:
C(1,2,3...) = Cn/ Cb x 100
gdzie:
C(1,2,3...) - liczba przyznanych punktów badanej oferty
Cn - cena brutto najniższej oferty w PLN
Cb - cena brutto badanej oferty w PLN
Szczególne warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):
Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie
Dokumenty potwierdzające spełnienie
wymaganych warunków
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Oferta Wykonawcy będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie powinna zawierać co najmniej:
? nazwę i adres Wykonawcy,
? ofertę wykonania zamówienia, wyszczególnionego w zapytaniu cenowym,
? cenę ofertową (netto oraz brutto), ? termin wykonania zamówienia,
? termin ważności oferty,
? inne wymagane informacje i dokumenty,
? dane osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej,
? datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy,
UWAGA! Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej;
2) oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, zwanej dalej ,,ustawą rpwa")
Forma składania oferty: na piśmie/w formie pisemnej.
Art. 78 KC § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na - Wykonanie zadaszenia nad wejściem do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zarszynie: nie otwierać przed dniem 26.07.2022 r., godz. 13:00
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Sebastian Bętkowski e-mail: cuw@zarszyn.pl
tel. 514 814 647
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie
imię i nazwisko: Sebastian Bętkowski
tel. 514 814 647 w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:30 a 17:00 (wtorek), 7:30 a 14:00 (piątek) e-mail: cuw@zarszyn.pl
Numer dokumentu:SPZ.261.3.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: