Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19833714 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie czynności koordynatora klubu samopomocy
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Adres: Wolności 32, 87-200 Wąbrzeźno
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (56) 689 04 00, fax. (56) 689 04 10
Opis:Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności Koordynatora Klubu Samopomocy
W związku z realizacją projektu: ,,Wąbrzeskie Kluby Samopomocy" Gmina Miasto Wąbrzeźno zaprasza
do składania ofert na wykonanie czynności Koordynatora Klubu Samopomocy.
I. Przedmiot zamówienia:
Usługa działań związanych z realizacją projektu: ,,Wąbrzeskie Kluby Samopomocy"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
świadczona przez 1 osobę na stanowisku Koordynatora Klubu Samopomocy.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Osoba na stanowisku Koordynatora Klubu Samopomocy odpowiedzialna będzie za funkcjonowanie
pracy Klubu Samopomocy.
Zadania Koordynatora Klubu Samopomocy to m.in.:
- dbanie o rozwój klubu (min. współpraca z partnerami, promocja idei samopomocy),
- organizacja pracy grup samopomocowych,
- organizacja szkoleń i doradztwa indywidualnego i grupowego psychologicznego i prawnego,
udzielanie informacji,
- organizowanie spotkań integracyjnych
- współpraca w zakresie pracy socjalnej z pracownikami MOPS
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, ośrodkiem zdrowia, PUP
- promowanie i organizowanie wolontariatu w tym prowadzenie "banku czasu"
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego,
- organizacja i koordynacja pracy rehabilitanta
- współpraca z pracownikami zatrudnionymi w projekcie oraz kierownictwem i pracownikami MOPS
w Wąbrzeźnie w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji.
Miejsce i termin składania ofert: IX. SPOSÓB. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Osoby składające oferty proszone są o sporządzenie ich w języku polskim i dostarczenie ich w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Koordynator Klubu Samopomocy" następujących dokumentów:
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Ul. Wolności
32, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat pok. nr 1 w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, albo listownie do
22 września 2020 r.
- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie,
- oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione.
Termin składania:2020-09-22
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Usługi będą wykonywanie od dnia 01 października 2020 r. do dnia 30 grudnia 2021.
VI. Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu -15 miesięcy
VII. Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Ul. Wolności 32, 87-200 Wąbrzeźno
Amfiteatr, 87-200 Wąbrzeźno
Wymagania:III. Osoba na stanowisku Koordynatora Klubu Samopomocy zostanie zatrudniona na czas
realizacji projektu na podstawie umowy o prace w wymiarze 'A etatu.
IV. Wymagania dotyczące Koordynatora Klubu Samopomocy.
- wykształcenie minimum średnie,
- minimum roczne doświadczenie zawodowe w udzielaniu informacji i doradztwa,
- minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi należącymi do grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem
zamówienia,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku asystenta koordynatora
projektu,
- dyspozycyjność w trakcie trwania projektu,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe,
- znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
Kontakt:Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Informacje dostępne pod numerem telefonu: 56 689-04-00
Numer dokumentu:MOPS.8120.12.2020. AW/EF.WKS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: