Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych
Organizator:Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 603 527 758; 665 001 485
Opis:Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 1
zaprasza do składania ofert
na wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług
konserwacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych w częściach wspólnych
budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ADM-1 w Gorzowie Wlkp.
(209 szt. wg załączonego wykazu adresowego), w sposób opisany w załącznikach
do niniejszego zaproszenia.
Uwaga !
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:
1) naprawy bieżące i prace remontowe wykonywać w terminie nie
przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z
przedstawicielem Zamawiającego.
2) zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji jeden raz dziennie (godz.
7:00 - 8:00)
3) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb zamawiającego, w celu prawidłowej
realizacji zamówienia, zapewnić personel posiadający odpowiednie
przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem
uprawnienia, jak również wszelkie materiały i sprzęt itp. Niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy.
o okres gwarancji: 24 m-ce od dnia realizacji zlecenia
Miejsce i termin składania ofert: 3. Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM przy ul.
Wełniany Rynek 3 pok. 12 do dnia 16.05.2024 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM w dniu ich składania o godz. 10.15
Termin składania:2024-05-16
Miejsce i termin realizacji:o termin wykonania prac: 24 m-ce od podpisania umowy.
Wymagania:o Sposób rozliczenia: Rozliczenie prac następować będzie na podstawie
kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen
materiałów podanych w ofercie.
W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach
zamówienia, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz)
wydawnictwa ,,SEKOCENBUD" z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także
sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie
uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez
Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
Niezwłocznie po wykonaniu zleceń, ale nie później niż do 05-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przekazano zlecenie. Wykonawca
przedłoży zamawiającemu kosztorysy zamienne, które zamawiający
zweryfikuje w ciągu 7 dni od ich złożenia (lecz nie później niż do 15-go dnia
kolejnego miesiąca) i w tym czasie dokona odbioru robót (wspólnie z
Wykonawcą).
W przypadku usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności Inspektora
Technicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu
weryfikacji złożonych kosztorysów o czas nieobecności Inspektora, lecz nie
dłużej niż 1 miesiąc od złożenia kosztorysów.
o Warunki płatności: do 21 dni od dnia otrzymania faktury.
Wykonawca wystawia faktury zgodnie z wykonaną usługą dla danej wspólnoty
W przypadku wyczerpania szacunkowej wartości umowy przed upływem
okresu, na który umowa zostanie zawarta, umowa zostaje przedłużona na
zgodny wniosek obu stron do upływu okresu zawarcia umowy z jednoczesnym
określeniem szacunkowej wartości przewidzianej dla zadań realizowanych w
danym okresie
II. Sporządzenie oferty cenowej:
1) Oferowana cena stanowi sumę wartości obliczonej na podstawie kosztorysu
ofertowego.
2) Cena ofert musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, w tym koszt dojazdu oraz
transportu materiałów w miejsce przeznaczenia, oraz ewentualne rabaty.
3) Jeżeli ofertę złoży Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające
podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do
zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal
będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty.
4) Jeżeli ofertę złoży wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności
gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy
oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym
samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty)
o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i
odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona
bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
5) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie
większą niż dwa miejsca po przecinku.
6) Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji
szczegółowej na podstawie załączonego kosztorysu ślepego oraz zbiorcze
zestawienia materiałów i sprzętu (odpowiednie pliki do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl). W ofercie należy wyszczególnić parametry
kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i
rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych.
7) UWAGA! W celu uzyskania porównywalnych ofert, wyceny należy
dokonać stosując wskazane przez Zamawiającego wskaźniki
kosztorysowe/narzuty. Oznacza to, że zmiana rodzaju wskaźnika lub
dopisanie innego spowoduje odrzucenie oferty
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia,
że posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do
prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących
przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i
kadrowymi niezbędnymi dla jego realizacji, (treść oświadczenia znajduje się w
formularzu oferty).
IV. Warunki postępowania:
1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
2. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy wykonawcy, którzy
złożą oferty.
5. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób
umożliwiający identyfikację miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie
oznaczenia sprawy).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania
przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności w przypadku kiedy
najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych
Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów
będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
9. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu
podlega odrzuceniu.
10. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu
składania, a przed terminem ich otwarcia podejmuje Kierownik Administracji
Domów Mieszkalnych.
11. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w
szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
12. Szczegółowej weryfikacji będą podlegać wszystkie złożone oferty.
13. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe.
14. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała
odrzuceniu, a który zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami
oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
15. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie
złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w
szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona możliwości finansowe
Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną
przeprowadzone negocjacje, podejmuje Kierownik Administracji i w imieniu
wspólnot mieszkaniowych Kierownik negocjuje.

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich
uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie Kierownik Administracji, a
Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną
wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
18. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim
uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.
19. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego
zapytania, stosownie do art. 701 Kodeksu Cywilnego.
Uwagi:V. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 738 71 01, fax. 095 738 71 00;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych
ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
prowadzonego w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez
ADM-1, znak TZP-002/5WM/ADM-1/2024, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: