Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18483788 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie podziałów nieruchomości
Organizator:Urząd Miejski W Pułtusku
Adres: Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. pułtuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 23 3067205, fax. 23 6924296
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie podziałów nieruchomości dla potrzeb
Gminy Pułtusk w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020r.
Burmistrz Miasta Pułtusk działający w imieniu Gminy Pułtusk zaprasza Wykonawców posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, zgodnie z art. 42 i 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), do składania ofert na wykonywanie i podziałów nieruchomości dla potrzeb Gminy Pułtusk w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 24.12.2019 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzęduj Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41, pokój 5 (parter).
Termin składania:2019-12-24
Wymagania:W ofercie należy podać stałą zryczałtowaną jednostkową cenę brutto obejmującą wydzielenie dwóch pierwszych działek (Cj).
Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia jest stałą zryczałtowaną jednostkową ceną brutto (Cj), w którą winny być wkalkulowane: wartość pracy, materiały, wszystkie obciążenia podatkowe Wykonawcy i inne koszty związane z wykonaniem roboty.
Oferowana cena nie ulegnie zmianie w czasie wykonywania usługi. Sposób naliczenia zapłaty za wykonanie podziału w poszczególnych przypadkach zawiera projekt umowy.
Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem ,,Oferta na wykonywanie podziałów nieruchomości", którą należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, parter.
Oferta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzoną za zgodność z oryginąłem przez Wykonawcę lub odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe w zakresie - Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych -potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; zaakceptowany wzór umowy. Wzór oferty oraz wzór umowy znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.bi p.pultusk.pl
Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.4 pkt 8).
Kontakt:Wydział prowadzący sprawę- Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, tel. 23 3067205, fax. 23 6924296, e-mail um@pultusk.pl, Kierownik Wydziału - Anna Maliszewska, referent - Elwira Karczewska, e-mail: elwira.karczewska@pultusk.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: