Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Organizator:Gmina Wyrzysk
Adres: ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 67 286 24 00, tel. 508199226
Opis:Gmina Wyrzysk z siedzibą w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 zaprasza do złożenia oferty
na realizację usługi w zakresie której objęte jest wyłapywanie, transport i utrzymanie pod opieką
weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wyrzysk w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłoszonych przez osoby upoważnione na akcyjne
wyłapywanie zwierząt bezdomnych i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
b) podjęcie interwencji w dniu zgłoszenia (w czasie nie przekraczającym 5 godz. od zgłoszenia),
c) transport wyłapanych zwierząt pojazdami do tego celu przystosowanymi,
d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej opisu odłowionego zwierzęcia,
e) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,
f) kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,
g) zapewnienie: pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki nad zwierzętami przebywającymi
w schronisku,
h) sterylizacja oraz kastracja zwierząt, podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie
numeru do bazy danych,
i) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych,
j) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska i utrzymanie ich do czasu:
a) wydania (adopcji),
b) koniecznego uśpienia w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresywnych oraz chorych,
których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem,
k) uczestniczenie w akcjach porządkowych (wyłapywanie zwierząt) organizowanych
przez Gminę,
l) odbieranie zwierząt wcześniej pochwyconych i przetrzymanych w pomieszczeniach
wyznaczonych przez Gminę (w terminie 24 godzin od zgłoszenia),
m) aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją,
n) przedkładanie comiesięcznych sprawozdań (wraz z fakturą) na temat ilości zwierząt
wyłapanych w danym miesiącu , daty przyjęcia, wykonanych zabiegach weterynaryjnych,
opisu odłowionego zwierzęcia.
o) gotowość do przyjęcia zwierząt przez całą dobę, oraz w dni wolne od pracy.
IV. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca podaje ogólną cenę stawki dziennej netto i brutto za wykonanie zamówienia.
Wyliczenie kosztów następuje w oparciu o rzeczywisty stan bezdomnych zwierząt. Zakłada
się, że średni szacunkowy stan bezdomnych zwierząt w miesiącu (dane za 2019 rok) wynosił 17 sztuk.
Rozliczenie następuje po upływie miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca.
Cena stawki dziennej powinna obejmować wykonanie w tym okresie następujących czynności,
będących przedmiotem zamówienia:
A. Kilometry przejechane w czasie interwencji - złapanie bezdomnego zwierzęcia
(należy uwzględnić koszt pracy łapaczy, użycia samochodu na terenie Gminy Wyrzysk
oraz ewentualnie inne koszty z tym związane - usługa transportowa).
B. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji, bez względu na ilość pochwyconych
zwierząt (zapłata dotyczy czynności trwających dłużej niż 1 godzina. Transport - należy
uwzględnić koszt ryczałtowy dojazdu z siedziby Wykonawcy w celu wyłapywania bezdomnych
zwierząt lub odbiór zwierząt wcześniej złapanych wraz z ich dowozem
do schroniska).
C. Przyjęcie zwierzęcia do schroniska -1 zwierzę (przyjęcie zwierzęcia do schroniska - należy
wyliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie, odpchlenie i jego
oznakowanie (mikroczipem).
D. Pobyt zwierzęcia w schronisku - należy uwzględnić koszt całodobowego karmienia, pojenia
oraz opieki weterynaryjnej.
E. O ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach (sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie
bezdomnego zwierzęcia)
F. Działanie w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok bezpańskich zwierząt. Cena dotyczy
zbioru padłych zwierząt bezpańskich.
G. Opłata stała abonamentowa (opłata pobierana gdy nie ma zwierząt
w schronisku).
V. Cena ofertowa:
1) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej.
2) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszym zapytaniu.
3) Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT.
4) Najniższa, wskazana kwota zostanie uwzględniona jako najważniejszy czynnik wyboru danej oferty.
VI. Warunki wymagane od Wykonawców:
1. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył do oferty:
a) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
b) Referencje- wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
c) Oświadczenie, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobowym
oraz uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby oferent przed podpisaniem umowy dostarczył:
a) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące
w posiadaniu oferenta, do przewożenia bezdomnych zwierząt,
b) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nadania przedsiębiorcy weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2019 roku o godz 15.00.
Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29, I piętro, pokój nr 16 z dopiskiem ,,Zwierzęta bezdomne-schronisko".
Termin składania:2019-12-09
Miejsce i termin realizacji:VII. Termin realizacji zamówienia:
1. Rozpoczęcie usługi - prac 01 stycznia 2020 roku.
2. Zakończenie usługi - prac 31 grudnia 2020 roku.
Wymagania:I. WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
VIII. Oferty należy przygotować:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- podpisana przez wykonawcę. Uprawnienie winno wynikać z właściwych dokumentów rejestrowych
wykonawcy lub pełnomocnictwa.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarg
Kontakt:Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Wszelkich informacji dotyczących ofert można uzyskać u p. Anny Rzyduch pod
Nr tel. 508199226 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Numer dokumentu:SM.5521.50.2019r.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: