Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Wyłonienie autora projektu muralu
Organizator:Gmina Nowa Sól
Adres: ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 NOWA SÓL
Województwo / powiat: lubuskie, pow. nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:68 459 03 00 faks: 68 459 03 55
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: wyłonienie najlepszego projektu i wykonawcy wielkoformatowego malowidła wykonanego bezpośrednio na ścianie kamienicy Wspólnot Mieszkaniowych Głowackiego 3 i Wojska Polskiego 8 w Nowej Soli tzw. muralu.
. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: wyłonienie najlepszego projektu muralu oraz wykonawcy wielkoformatowego malowidła wykonanego bezpośrednio na ścianie kamienicy Wspólnot Mieszkaniowych Głowackiego 3 i Wojska Polskiego 8 w Nowej Soli tzw. muralu.
Celem Zapytania ofertowego jest wyłonienie autora projektu muralu i powierzenie mu na podstawie umowy wykonania muralu.
3. Mural musi zostać wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), gwarantujących jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość i odporność na wpływ czynników atmosferycznych, w szczególności działanie UV przez okres min. 48 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: c) wypełniony Formularz oferty cenowej, stanowiący załącznik nr 1
należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: promocja@nowasol.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00.
6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
7. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez Oferenta.
8. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert:10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, I piętro budynku B, pokój nr 105 w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-04-18
Wymagania:4. Zamawiający zastrzega sobie aby wykonany mural spełniał kryteria w następującym zakresie:
a) powinien być zgodny z ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem;
b) powinien obejmować całą powierzchnię ściany zewnętrznej kamienicy Wspólnot Mieszkaniowych Głowackiego 3 i Wojska Polskiego 8 w Nowej Soli o wymiarach ok. 600 m2, którą przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Miejscem wykonania muralu jest ściana zewnętrznej kamienicy Wspólnot Mieszkaniowych Głowackiego 3 i Wojska Polskiego 8 w Nowej Soli o wymiarach ok. 600 m2 , którą przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Projekty muralu nie mogą prezentować:
a) treści lub elementów dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość;
b) treści lub elementów, które zachęcają do aktów przemocy;
c) treści lub elementów o charakterze nieobyczajnym;
d) treści lub elementów nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.
7. Działania promocyjne oraz wszelkie uzgodnienia
w zakresie wykonania muralu z właścicielami nieruchomości czyli Wspólnotą Mieszkaniową Głowackiego 3 i Wojska Polskiego 8 w Nowej Soli oraz jej zarządcą Zakładem Usług Mieszkaniowych w Nowej Soli, Powiatowym Konserwatorem Zabytków, a także uzgodnień w tym zakresie z właścicielem działki bezpośrednio sąsiadującej ze ścianą kamienicy na której ma zostać wykonany mural leżą po stronieZamawiającego.
m. Zasady zgłaszania
1. Oferent może zgłosić więcej niż jeden projekt muralu, pamiętając, aby każdy projekt muralu był dostarczony w oddzielnym mailu.
2. Wykonanie (namalowanie) projektu muralu przez Oferenta jest obowiązkowe.
3. Projekt muralu powinien się składać z dwóch części:
a) Wizualizacji muralu
b) Osobnego pliku z projektem muralu
4. Projekty muralu należy składać w formie elektronicznej: w pliku JPEG, w rozdzielczości 300 DPI.
5. Ofertę zawierającą niezbędne dokumenty, w tym:
a) projekt muralu, o którym mowa w ust. 3;
b) portfolio, dokumentujące doświadczenie i realizację (namalowanie) co najmniej trzech murali przez uczestnika konkursu bądź dodatkowo opcjonalnie referencje;
c) wypełniony Formularz oferty cenowej, stanowiący załącznik nr 1
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez Oferentów,
IV. Harmonogram realizacji
1. Termin nadsyłania ofert: do dnia 18 kwietnia 2019 r.
2. Ogłoszenie wyników: do dnia 15 maja 2019 r.
3. Wykonanie muralu: do dnia 31 października 2019 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania muralu w uzgodnieniu z wybranym Oferentem.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: