Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana drzwi
Organizator:Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Adres: Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91/4403538
E-mail:
Opis:Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty na:
1.
Tytuł zamówienia:
Wymiana 3 szt. drzwi w pomieszczeniach rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia
oraz w magazynku elektrycznym w budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
2.
Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 szt. drzwi w pomieszczeniach
rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia oraz w magazynku elektrycznym w
budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wymiana 3
i wymiarach:
sztuk
drzwi
metalowych
o
parametrach
technicznych
drzwi zewnętrzne stalowe, płaszczowe EI30, podział skrzydeł niesymetryczny,
o wym. szer. 1270 mm x wys. 2250 mm, lewe, wyposażone w klamkę, zamek
samozamykacz, bolec przeciwwyważeniowy na skrzydle, ościeżnica o wym.
szer. 1348 mm x wys. 2291mm, kolor RAL 9006, malowane proszkowo, kolor
skrzydeł drzwiowych RAL 9006,
drzwi zewnętrzne stalowe, płaszczowe EI30 o wym. szer. 1280 mm x wys. 2220
mm, lewe, wyposażone w klamkę, zamek samozamykacz, bolec
przeciwwyważeniowy na skrzydle, ościeżnica o wym. szer. 1355 mm x
wys.2261 mm,, kolor RAL 9006, malowane proszkowo,
kolor skrzydeł
drzwiowych RAL 9006, nad drzwiami klapa ppoż.
drzwi zewnętrzne stalowe, płaszczowe o wym. szer. 1270 mm x wys. 2250 mm,,
podział skrzydeł niesymetryczny, lewe, wyposażone w klamkę, zamek
samozamykacz, bolec przeciwwyważeniowy na skrzydle, ościeżnica o wym.
szer. 1348 mm x wys. 2291mm, kolor skrzydeł drzwiowych RAL 9006, grubość
blachy skrzydła 0,5000
3.
b) obróbkę budowlaną,
c) wywóz gruzu i złomu.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych
liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie do godz. 15.00 na adres:
Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: ,,Oferta na Wymianę 3
szt. drzwi w pomieszczeniach rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia oraz
w magazynku elektrycznym w budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
Termin składania:2019-06-13
Miejsce i termin realizacji:termin wykonania zamówienia - 31.08.2019 r.
Wymagania:Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cena netto
stawka podatku VAT
cena brutto
okres gwarancji - 24 miesiące
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności - przelew z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
j) zgoda na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym wzorze
umowy
k) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art.13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
7.
Kontakt:5. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się w sprawie
realizacji zamówienia jest - Arabella Wojtasiewicz, tel. 91/4403538, email;
awojtasiewicz@ums.gov.pl.6.
Numer dokumentu:PO-II.3791.120.19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: