Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-04
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana kotła olejowego wraz z całym osprzętem i dostosowaniem instalacji oraz komina do nowego kotła
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41
E-mail:
Opis:wymiana kotła olejowego
Przedmiot zamówienia: wymiana kotła olejowego (obecnie 90kW) wraz z całym osprzętem i dostosowaniem instalacji oraz komina do nowego kotła oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Glinickiej 4 w Wałbrzychu
Specyfikacja:Z pełnym zakresem prac do wykonania należy zapoznać się na miejscu po wcześniejszym umówieniu się w BOK Sobięcin ul. 1 Maja 81a w Wałbrzychu- tel, do
kierownika BOK-u (074) 887-05-45.
ofertę należy sporządzić
na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 18.04.2019 r., do godz. 10:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 18.04.2019 r., godz. 11:00
Termin składania:2019-04-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
Z pełnym zakresem prac do wykonania należy zapoznać się na miejscu po wcześniejszym umówieniu się w BOK Sobięcin ul. 1 Maja 81a w Wałbrzychu- tel, do
kierownika BOK-u (074) 887-05-45.
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 90 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: