Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24264987 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie ze źródłem LED
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 839 6221, 839 6223; fax.61 839 6009;
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie ze źródłem
LED w budynku C - hala główna zajezdnia tramwajowa Franowo Ul. Szwajcarska 15
w Poznaniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji technicznej
stanowiącej załącznik nr 2, Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3, Przedmiarze robót
stanowiącym załącznik nr 6 oraz Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do
Warunków Przetargu (WP).
3. Wykonawca może rozpocząć roboty wyłącznie na podstawie projektów wykonawczych
przekazanych przez Zamawiającego.
4. Po wykonaniu robót Zamawiający wymaga:
1) protokolarnego odbioru robót,
2) dokumentacji powykonawczej,
3) kompletu atestów i certyfikatów na wbudowane materiały.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać do dnia 09.12.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 150, Ul. Głogowska 131/133,
60-244 Poznań.
Otwarcie ofert:4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi do dnia 09.12.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2022-12-09
Wadium:6 000,00 zł
Wymagania:WADIUM
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z poniższych form:
 w pieniądzu - (w walucie złoty polski),
 w gwarancjach bankowych,
 w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek: MPK
Poznań Sp. z o.o. Santander Bank Polska S.A. oddział Poznań 11109027340000000101027429
z dopiskiem: ,,WADIUM - OFERTA NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA JARZENIOWEGO
NA OŚWIETLENIE LED W BUDYNKU C HALI GŁÓWNEJ NA ZAJEZDNI
TRAMWAJOWEJ FRANOWO W POZNANIU" - AL.0141.120.2022 (NIP
OFERENTA...).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed
upływem terminu do składania ofert (rozdz. XII ust.1 WP) nastąpi uznanie rachunku
Zamawiającego. Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć w miejscu i przed upływem terminu określonego w rozdz. XII WP ust. 1 oryginał
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - wnosząc go w oddzielnej, trwale
zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM - OFERTA WYMIANĘ OŚWIETLENIA
JARZENIOWEGO NA OŚWIETLENIE LED W BUDYNKU C HALI GŁÓWNEJ NA
ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ FRANOWO W POZNANIU - AL.0141.120.2022" lub w
przypadku wnoszenia dokumentu gwarancji w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany
jest przesłać przed upływem terminu określonego w rozdz. XII WP ust. 1 oryginał dokumentu
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji
poręczenia na adres: zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl wpisując w tytule ,,WADIUM -
OFERTA NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA JARZENIOWEGO NA OŚWIETLENIE
LED W BUDYNKU C HALI GŁÓWNEJ NA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ FRANOWO
W POZNANIU" - AL.0141.120.2022.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Zamawiającego,
3) nazwę Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia
gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.
7. Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium na rzecz Zamawiającego określone są w § 29
Regulaminu.
2. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako
OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.
3. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy,
będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
5. Uczestnicy postępowania otrzymają od Zamawiającego drogą e-mailową informację
z otwarcia ofert zawierającą zestawienie złożonych ofert i ceny ofertowe.
6. Wykonawcy, którzy nie złożyli ofert mogą wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji
z otwarcia ofert. Zamawiający przekaże informację drogą e-mailową.
Numer dokumentu:AL.0141.120.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: