Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21071374 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-15
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana poziomu i pionów instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej
Organizator:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe
Adres: ul. Mińska 52/54, 03-828 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 698 60 18, 22 698 96 70 i 22 698 96 71
E-mail:
Strona www:https://tbswp.ezamawiajacy.pl/pn/tbswp/demand/notice/public/26322/details
Opis:Wymiana poziomu i pionów instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie.
1. Przedmiot zamówienia:
Wymiana poziomu i pionów instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
7. Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Zapytania).
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tbswp.ezamawiajacy.pl/pn/tbswp/demand/notice/public/26322/details
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 30.04.2021 r. do godz. 10:00
VIII. SKŁADANIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Systemie dostępnym pod adresem: https://tbswp.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10:00.
2. System uniemożliwi złożenie oferty po upływie ww. terminu.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę złożoną uprzednio w Systemie. Sposób postępowania w przypadku zmiany lub wycofywania oferty w Systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Systemu, o której mowa w poz. III.4 Zapytania.
Otwarcie ofert:4. Zamawiający przystąpi do otwarcia ofert w dniu 30.04.2021 r. o godz. 10:30. 5. Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych w Systemie i dokonywane jest przez Zamawiającego. 6. W przypadku awarii Systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający otwiera oferty, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1) kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 3) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Termin składania:2021-04-30
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021 r.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone.
Wymagania:3. Kryteria oceny ofert
cena oferty - 100%
4. Termin związania ofertą: 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Dysponują osobą, która posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowych robót, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w treści Formularza ofertowego (załącznik nr 3 do Zapytania).
2. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania obejmujące:
Wykonanie lub remont instalacji wodnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub budynku użyteczności publicznej, o wartość zadania co najmniej 40 000 zł brutto.
Przez zadanie rozumie się zawarta umowę.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania i załączonych dowodów określających czy roboty wymienione w Wykazie robót zostały wykonane należycie.
III. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem zapisów pkt 2, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.
3. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania w postępowaniu niż wskazane powyżej. 4. Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. III, składa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://tbswp.ezamawiajacy.pl zwanej dalej także Systemem.
Instrukcja korzystania z Systemu, zwana dalej także Instrukcją, jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego".
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem (pytaniem) o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający nie wymaga podpisywania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. Pytania do Zapytania należy zadawać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://tbswp.ezamawiajacy.pl
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do Zapytania także drogą elektroniczną. Pytania należy wówczas kierować na adres inwestycje@tbswp.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań do treści Zapytania w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania przez Zamawiającego wyjaśnień.
8. Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań, na strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://tbswp.ezamawiajacy.pl
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę treści Zapytania udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://tbswp.ezamawiajacy.pl
10. Pozostałe dokumenty w postępowaniu, w szczególności oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niewskazane w pkt 4-5, należy przekazywać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://tbswp.ezamawiajacy.pl lub drogą elektroniczną na adres inwestycje@tbswp.pl
11. Za datę wpływu ww. dokumentów przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego, przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu ww. dokumentów do Zamawiającego przekazywanych za pośrednictwem Systemu, przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania w Systemie.
12. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami udostępnianym pod adresem:
https://tbswp.ezamawiajacy.pl
1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie, zgodnie z poniższą kolejnością:
a) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta,
Strona 4 z 11
b) Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty.
3) Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje informacje, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp:
Opis
Wymóg
Przekazywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy
o Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
o Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
o Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie nieprzekraczająca 100 MB;
o Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Kodowanie i czas odbioru danych
o Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert
1. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
o kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
o włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
o zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE
Strona 5 z 11
Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o zainstalowana aplikacja Szafir Host
o podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), Wykonawca musi posiadać:
o e-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;
o włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
o zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o zainstalowana aplikacja Szafir Host;
o Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
o podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
3. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca musi posiadać:
o profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.
Informacje dodatkowe
o Dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
o Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
o Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z
Strona 6 z 11
podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
o W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
IV. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w poz. II.2, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 2. Dowody określające czy usługi wymienione w Wykazie usług (o którym mowa w poz. IV.1 zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane należycie .
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
3) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3);
4. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
6. Wypełniona i podpisana Klauzula informacyjna dla Kontrahenta (załącznik nr 5).
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że Wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
1) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
Strona 7 z 11
2) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z Wykonawców;
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane i adres należy wpisać w formularzu oferty lub wskazać w treści oferty.
VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, na podstawie zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz podatek VAT.
2. Cenę brutto oferty należy wpisać (cyframi) w poz. 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania.
3. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
4. Cena musi być wyrażona z dokładnością nie większą niż do 1/100 złotego, tj. 1 grosza (dwa miejsca po przecinku).
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
6. OBOWIĄZEK PODATKOWY
1) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawkę należnego podatku. Niezłożenie ww. informacji zostanie uznane za tożsame z potwierdzeniem iż złożenie oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego ww. obowiązku podatkowego.
VII. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wszystkie oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
2. Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu.
3. Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich robót/usług/dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie/okresie.
4. Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji wzorem (załącznik nr 3 do Zapytania) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upoważnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa.
5. W przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby
Strona 8 z 11
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Strony te muszą być ostemplowane pieczęciami imiennymi bez konieczności stawiania pieczęci firmowej.
6. Niezależnie od wyniku postępowania wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, o których mowa w zapytaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, z zastrzeżeniem określonym w poz. XV.
8. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oferty jedynie Wykonawcę, który złożył najtańszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
9. Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy.
X. ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJI W TREŚCI DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZAPYTANIE OFERTOWE OTWARTE
1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Zapytanie.
2. W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
Strona 9 z 11
3. Informacja o każdej modyfikacji i ewentualnej zmianie terminu zostanie umieszczona na stronie Internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania bez podania przyczyn.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferty niepodlegające odrzuceniu (spełniające warunki określone w niniejszym Zapytaniu) oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena za realizację zamówienia - 100 %
Zostanie wybrana oferta najtańsza niepodlegająca odrzuceniu.
2. Gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę, zmierzających do obniżenia ceny oferty. Jeżeli negocjacje zakończą się wynikiem negatywnym, zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do Wykonawcy, który złożył kolejną najtańszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
XII. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania (wymagane dokumenty nie zostaną złożone lub uzupełnione na wezwanie, lub oferta będzie zawierać błędy, których poprawienie w istotny sposób zmieniłoby treść tej oferty), zostanie odrzucona.
XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt XI Zapytaniu kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy lub w wyniku negocjacji określonych w poz. XI.2. (zdanie drugie) kolejność ofert pod względem najniższej ceny ulegnie zmianie, Zamawiający ma prawo dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ww. okoliczności lub unieważnić postępowanie.
XIV. UMOWA I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ PODPISANIEM
1. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
2. Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do Zapytania
3. Przedstawiciel(-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód tożsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu.
4. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pomimo przeprowadzonych negocjacji.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Strona 10 z 11
5. Zamawiający może zmienić warunki lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), stosowne informacje dla Wykonawcy zawiera klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 5 do zapytania.
XVII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymogi określone w niniejszym Zapytaniu i który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Informacja o wyborze Wykonawcy, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, zostanie umieszczona w Systemie dostępnym pod adresem https://tbswp.ezamawiajacy.pl, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie, niezwłocznie po wyborze oferty.
3. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny ofertowej brutto zamówienia.
Wykonawca w Formularzu ofertowym musi zobowiązać się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
? pieniądzu,
? poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych,
? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie musi zostać wniesione przez wybranego Wykonawcę przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy i w tym samym czasie dowód wniesienia zabezpieczenia należy przedłożyć w miejscu podpisania umowy.
Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w:
Alior Bank w Warszawie S.A.
nr rach.: 34 1060 0076 0000 3310 0015 6762
Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytułem:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wymiana poziomu i pionów instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie..
Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy.
Strona 11 z 11
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz:
1) musi gwarantować bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie każdej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, bez konieczności jego uzasadnienia, w terminie do 30 dni od otrzymania od Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia (gwarancja) nie może zawierać zapisów wyłączających odpowiedzialność gwaranta.
2) nie może zawierać zapisów wyłączających odpowiedzialność gwaranta lub uzależniających wypłatę kwoty zabezpieczenia od dodatkowych okoliczności, przedstawienia, poza żądaniem zapłaty, dodatkowych dokumentów dotyczących zabezpieczonego (gwarancją lub poręczeniem) rezultatu.
Kontakt:IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Paulina Tlaga Dział Inwestycji, telefon 695 800 990, e-mail: paulinatlaga@tbswp.pl
Numer dokumentu:ZP/2021/2/INW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: