Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27004850 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana wodomierzy w mieszkaniach
Organizator:Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami ZARZĄDCA Spółka z o. o
Adres: ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 413 55 90 - 92, fax 413 55 90 -92 w. 19, 413 61 61
Opis:ZAPROSZENIE
do składania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Brzozowa 7, we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o."
zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
,,Wymiana wodomierzy w mieszkaniach klasa ,,B" (woda ciepła i zimna) -wodomierze elektroniczne z odczytem radiowym".
3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Specyfikacja:6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronic internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/nrzctarRi.
Miejsce i termin składania ofert: 4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2. Termin - 25.04.2024r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert:5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie
Termin składania:2024-04-25
Miejsce i termin realizacji:2.1. termin realizacji robót - nic później niż: 30.09.2024 r.
Wymagania:3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie wód - kan i instalacji gazowych instalacji i urządzeń cieplnych, osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Brzozowa 7, we Włocławku
oferta na:
,,Wymiana wodomierzy w mieszkaniach klasa ,,B" (woda ciepła i zimna) -wodomierze elektroniczne z odczytem radiowym".
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: