Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-03-26
Przedmiot ogłoszenia:WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH
Organizator:Zarządzanie Nieruchomościami "ŻUBARDŹ" Sp. z o.o.
Adres: ul Tybury 4A/3, 91-013 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 42 658 12 15
Opis:WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATEK
SCHODOWYCH NA DRZWI ALUMINIOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY
UL LUTOMIERSKIEJ 152 W ŁODZI
Specyfikacja:Dokumentację konkursową można otrzymać nieodpłatnie w pok. Nr 3 w godz. 10;00-
15;00 od dnia 26.03.2018 r.
6. Wynik konkursu zostanie podany na tablicy ogłoszeń do dnia 18.04.2018 r.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w pok. Nr 3 przy ul. Kutrzeby 4a w Łodzi w terminie do dnia
10.04.2018 r. do godz. 15;00 w zaklejonej kopercie z podaniem adresu i rodzaju robót.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2018 r. w siedzibie zarządcy przy ul. gen. T. Kutrzeby 4a.
Termin składania:2018-04-10
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania robót: od 04.06.2018 r. do 22.06.2018 r.
Wymagania:Oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy,
b) kosztorys ofertowy na prace remontowe objęte zamówieniem,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia robót,
d) okres rękojmi na wykonane roboty,
e) oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o nie
zaleganiu z podatkami i składkami,
f) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
g) kserokopię aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności
h) Oferenci zobowiązani są ponadto do załączenia n/w dokumentów:
- wyciąg z akt rejestracji firmy,
- odpis uprawnień budowlanych,
- krótką charakterystykę firmy,
- wykaz ważniejszych robót w 2016 r. i 2017 r. potwierdzonych przez inwestora
Źródło: Internet i własne
Załączniki: