Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-06
Przedmiot ogłoszenia:Wyposażenie domu kultury
Organizator:Gmina Poświętne
Adres: Poświętne 21, 18-112 Poświętne
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 85 650-13-14
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie domu kultury w gminie Poświętne - cześć I - sprzęt elektroniczny i komputerowy
Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionego sprzętu:
1
Wyszczególnienie wyposażenia ilość sztuk Opis
SPRZĘT ELEKTRONICZNY 1 KOMPUTEROWY
Wyposażenie komputerowe
Zestaw komputerowy 9 Informacja zawarta w załączniku 1
Tablet 3 Zał. 5
Laptop 5 Zał. 4
Wyposażenie multimedialne
2
Infokiosk 1 Wolnostojący, obudowa ze stali malowanej proszkowo. Klawiatura wmontowana w półkę- wandaloodporna. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych poprzez elektryczny system opuszczania monitora. Zasilanie 230V z podtrzymaniem dla osób niepełnosprawnych poprzez elektryczny system opuszczania monitora. Zasilanie 230Vz podtrzymaniem bateryjnym (wbudowany UPS). Wysokość całkowita nie więcej niż 130 cm. Monitor 24 cale, LCD, dotykowy- format 5:4. 2 głośniki stereo. Komputer PC. RAM min. 2 GB. Dysk twardy min 200 GB. Zintegrowana karta dźwiękowa. 4 porty USB. Karta sieciowa Wi-Fi. System operacyjny Windows lub Linux, bezpieczna przeglądarka. Program do tworzenia prezentacji multimedialnych (obraz, dźwięki, film) i odtwarzanie ich w infokiosku. Elektroniczna tablica ogłoszeń do prezentowania informacji np. na temat przetargów, ofert pracy itp.
Aparatfotograficzny kompaktowy 1 Kompaktowy, zoom optyczny x50. Możliwość nagrywania filmów HD. Automatyczne ustawienie ostrości. Wbudowana lampa błyskowa. Zdjęcia seryjne do 10 klatek/s. USB. Wbudowane GPS. Wi-Fi. Kolor dowolny.
Kamera cyfrowa 1 Zbliżenie optyczne- min x20, zbliżenie cyfrowe- min x150 Full HD 1080 p, system dźwięku- stereo, mikrofon z zoomem, Wi-Fi, HDMI, USB Ekran dotykowy LCD, panoramiczny, przekątna ekranu min. 3 cale, kolor każdy poza czarnym
Wyposażenie projekcyjne
Rzutnik projektor 1 LED FULL HD 1920x1080 pikseli, moc lampy- 240W, wbudowane głośniki 2x 10W, funkcja odtwarzania obrazów w 3D, jasność obrazu 2200 ANSI lumen
Ekran projekcyjny 1 Scienno- sufitowy. Tryb pracy ręczny (rolowanie). Minimalne wymiary powierzchni projekcyjnej 200x150 cm. Współczynnik odbicia światła-1. W komplecie elementy do montażu ekranu na ścianie lub suficie.
Stolik pod projektor 1 Na jednej nodze. Podstawa na 4 kółkach z blokadą. Regulacja wysokości. Wykonanie ze stali lakierowanej (srebro, aluminium). Udźwig do 10 kg. Obrót 360 stopni
Zestaw RTV
Odbiornik telewizyjny 2 przekątna ekranu 27 cale, czas reakcji poniżej 4ms Format 16:9, Full HD, matryca LED złącze USB, złącze HDMI, Eurozłącze Matryca LED, pilot, Kolor obudowy czarny
Uchwyt ścienny do telewizora 27 cale 2 27 cale. Obrót o min 90 °. Pochylenie + -15°. Udźwig min. 20 kg. Kolor srebrny. Elementy do mocowania do ściany w komplecie.
Wyposażenie komputerowe do obsługi administracyjno-biurowej

Zestaw komputerowy 3 Zał. 1
Serwer 1 Zał. nr 3
Listwa zasilająca 2 Min. 4 gniazda wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi, min. 2 gniazda USB. Długość kabla 3,0-3,5 m
Sprzęt biurowy
Urządzenie wielofunkcyjne 2 Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe- atramentowe. Minimalne wymagania: funkcje: druk, skanowanie, kopiowanie, fax. Format papieru-do A3, podajnik papieru na min. 200 arkuszy, możliwość drukowania z urządzeń przenośnych, drukowanie dwustronne z automatu. Możliwość skanowania dokumentów: do pamięci komputera, do pamięci zewnętrznej, do poczty elektronicznej, wyświetlacz LCD. W komplecie zestaw zapasowy oryginalnych tuszy (czarny, żółty, błękitny, purpurowy)
Ręczny skaner przenośny kolorowy 2 Ręczny skaner przenośny, kolorowy. Skanowanie dokumentów A4. Możliwość zamiany
Termohigrometr elektroniczny 1 Uchwyt do mocowania na ścianie. W komplecie baterie zasilające. Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności. Funkcja historii wartości pomiarów. Wyświetlacz LCD.
Niszcząrka dokumentów 1 Napięcie pracy 230 V. Moc min. 200 W. Poziom hałasu max. 65dB. Automatyczna funkcja startu i stopu. Możliwość cięcia płyt CD oraz kart plastikowych. Pojemność kosza min. 20I. Jednorazowa/ wydajność urządzenia min. 10 szt. kart formatu A4. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Obudowa w dowolnym kolorze.
Bindownica 1 Bindownica do grzbietów plastikowych. System dziurkowania za pomocą dźwigni. Maksymalna ilość oprawianych kartek- min. 400 formatu A4. Kolor dowolny.
Aparat telefoniczny bezprzewodowy 1 Kolor dowolny. Zasięg w budynku min. 40 m. Połączenia wewnętrzne, książka telefoniczna min. 50 wpisów, lista połączeń min. 50, funkcja daty i czasu, tryb głośnomówiący. Możliwość montażu na ścianie.
Wyposażenie nagłośnieniowo -oświetleniowe
Mobliny system nagłośnienia 1 Bezprzewodowy. Dwie kolumny z głośnikami na statywach z regulowaną wysokością, mikser na statywie, dwa mikrofony bezprzewodowe. Mikser min. 10 kanałów. Technologia Bluetooth. Moc min. 2x200 W. Dwa bezprzewodowe wyjścia mikrofonowe USB. Wskaźniki LED. Cyfrowe efekty DSP. Kolor dowolny.
Specjalistyczne
wyposażenie dla osób niepełnosprawnych
Zestaw komputerowy z elementami dla osób niedosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo 1 Zał. 6
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2018 roku.
8. Ofertę należy złożyć pod następującym adresem:
Urząd Gminy Poświętne 18-12 Poświętne 21
w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:
,,Oferta na wyposażnie domu kultury w gminie Poświętne - część I "
Termin składania:2018-08-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:3. Okres gwarancji
Zamawiający wymaga udzjelenia przez wykonawcę gwarancji na dostarczone przedmioty na okres nie krótszy niż to wynika z gwarancji producenta. W zakresie rękojmi obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
Lp Nazwa kryterium Waga kryterium % Szczegółowy wzór

1. cena ofertowa brutto 80 (cena najniższa/cena oferty badanej) x100 pktx80%

2. Termin realizacji (liczony w dniach) - nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy 20 (termin realizacji najkrótszy/termin realizacji wynikający z oferty badanej) x100 pktx20%

5. Jeżeli nie będzie możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu równych cen zamawiający zwróci się do tych wykonawców, którzy je złożyli do złożenia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a) jest niezgodna z wymaganiami określonymi przez niego w niniejszym zaproszeniu do składania ofert;
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
c) została złożona po terminie składania ofert;
Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie składania ofert, zamawiający po wykonaniu ich kopii w celu udokumentowania postępowania, niezwłocznie zwróci oferentom.
Przed upływem terminu na składanie ofert oferent może:
- wycofać złożoną ofertę;
- dokonać zmiany złożonej oferty.
Zamawiający nie zwraca oferty, której zmiana dotyczy.
9. Akceptowalne formy składania ofert:
Oferty mogą być składane:
- za pośrednictwem poczty;
- kurierem;
lub osobiście pod adresem Zamawiającego.
10. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (pełna nazwa i adres);
- opis (na formularzu cenowym)nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
- termin realizacji zamówienia;
- termin płatności;
- termin ważności oferty (związania ofertą);
- okres gwarancji.
Ponadto oferta powinna zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Składana oferta powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ofertowy i cenowy (załączniki nr 7 i 8) do niniejszego zapytania.
12. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę:
a) formularz ofertowy;
b) formularz cenowy.
13. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym;
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
3) Oferta oraz wszystkie inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania w składającego ofertę;
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania;
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę;
7) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;
8) Wykonawca zobowiązany jest dokonać opisu oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu cenowym w celu potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami zamawiającego.
14. Oferty częściowe i wariantowe.
Przez ofertę częściową należy rozumieć ofertę przewidującą wykonanie części zamówienia.
W niniejszym postępowaniu niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Oferty częściowe podlegać będą odrzuceniu w związku z tym, iż ich treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza również ofert wariantowych.
15. Umowa z wykonawcą
Z wybranym zgodnie z warunkami niniejszego zapytania Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej w ciągu 7 od upływu terminu na składanie ofert (wzór zał. nr 9)
16. Sposób obliczenia ceny za wykonanie zamówienia
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.915). Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem cena - jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
Cena oferty powinna uwzględnić wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia. W ofercie cena powinna być podana cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty dostawy (transportu) oraz montażu lub rozruchu (jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia)
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz w okresie obowiązywania zawartej umowy.
W przypadku złożenia oferty w walutach innych niż PLN jej równowartość w złotych zostanie przeliczona z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczenia będzie zastosowany kurs średni NBP z dnia wystawienia oferty.
Cenę za przedmiot zamówienia należy wyliczyć na formularzu cenowym ( zał. nr 8), a następnie przenieść do formularza ofertowego (zał. Nr 7).
17. Modyfikacja zapytania ofertowego
Zamawiający dopuszcza modyfikację niniejszego zapytania wyłącznie przed upływem terminu na składanie ofert.
Zmodyfikowana treść zapytania ofertowego zostanie wysłana do wszystkich potencjalnych oferentów, do których wcześniej zostały wysłane zapytania ofertowe oraz upubliczniona na stronie internetowej, na której zamieszczono treść zapytania ofertowego. Jednocześnie zostanie wydłużony termin składania ofert o czas niezbędny na dostosowanie treści przygotowywanych ofert do wprowadzonych w zapytaniu zmian.
18. Termin ważności oferty
Termin ważności oferty (związania ofertą) nie może być krótszy niż 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
219. Informacja o wyniku postępowania
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zamawiający udostępni przez zamieszczenie na stronie internetowej, na której upubliczniono zaproszenie do składania ofert informację o:
1) wyborze wykonawcy albo
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania oddzielnym pismem.
21. Postępowanie niniejsze zostanie unieważnione gdy:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) złożono tylko jedną ważną ofertę, a wykonawca uchyla się od zawarcia umowy;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
22. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie:
ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 kwietnia 2014 r w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro
Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Opis przedmiotu zamówienia - zestaw komputerowy;
2) Opis przedmiotu zamówienia - opis równoważności oprogramowania
3) Opis przedmiotu zamówienia - serwer;
4) Opis przedmiotu zamówienia - laptop;
5) Opis przedmiotu zamówienia - tablet;
6) Opis przedmiotu zamówienia - zestaw komputerowy dla z elementami dla osób niedosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo;
7) Wzór formularza ofertowego;
8) Wzór formularza cenowego;
9) Wzór umowy;
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Poświętne, 18-112 Poświętne 21, Telefon: 85 650 13 14
Faks: 85 650 11 83
adres strony internetowej http://aminaposwietne.vipserv.org/
http://bip.uq.poswietne.wrotapodlasia.pl/przet/
adres poczty elektronicznej poswietne@data.pl
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Poświętne jest Pani Anna Roszkowska , e-mail:
iod@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl tel. 085 650 13 14 w. 9;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wyposażenie domu kultury w
gminie Poświętne
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Numer dokumentu:GKM.271.31.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: