Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21155195 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Wyposażenie ekspozycji rybackiej
Organizator:Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
Adres: ul. Powstańców 34, 46-090 Popielów
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: + 48 77 4692 193
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zadanie pn.: ,,Wyposażenie ekspozycji rybackiej" w ramach projektu ,,Budowa budynku
edukacji rybackiej"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z realizacją zadania pn. ,,Budowa budynku
edukacji rybackiej" - wyposażenie ekspozycji rybackiej, współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu
Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej Działanie: 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność. Umowa o dofinansowanie nr 00005-6523.2-SW0810008/20.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego wyposażenia:
a) witryna stojąca pozioma
b) witryna wisząca
2) Szczegółowe dane, parametry, wymagania, uwagi oraz ilości dotyczące asortymentu zostały
zamieszczone w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - zestawienie asortymentu
3) Informacje/Wymagania dodatkowe:
a) Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę elementy wyposażenia muszą być fabrycznie
nowe, bez wad ukrytych oraz zgodne z obowiązującymi normami i przepisami,
b) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże karty gwarancyjne, niezbędne
instrukcje w języku polskim, karty charakterystyki/katalogowe, atesty certyfikaty, klucze
itp. niezbędne do podstawowej eksploatacji/użytkowania (jeżeli takie istnieją),
c) Wykonawca zapewnia, że oferowane przez niego elementy wyposażenia (użyte
materiały/urządzenia) nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i/lub bezawaryjne
użytkowanie,
d) Wykonawca, po uzgodnieniu terminu dostawy z przedstawicielem Zamawiającego
(wskazanym w umowie), dostarczy komplet elementów wyposażenia pod adres: SCKTiR,
46-090 Popielów, Ul. Powstańców 34 (koszty dostawy należy wliczyć do oferowanej
ceny) - dostawa oprócz transportu zawiera również wniesienie asortymentu do budynku
(do budynku prowadzą schody lecz jest podjazd z poziomu terenu),
e) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich dostarczanych
elementów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wniesienia,
f) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia -
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego oraz oświadczeniem złożonym w
ofercie,
g) Odbiór/ przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego
protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez Zamawiającego,
4) Rozwiązania równoważne - jeżeli w zapytaniu ofertowym znajdują się wskazania
przykładowych systemów czy typów rozwiązań, urządzeń lub produktów należy przyjąć że
Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów rozwiązań,
urządzeń lub produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne, jakościowe i
estetyczne równoważne ze wskazanymi w przedmiotowym zapytaniu. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu
estetycznego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Poprzez pojęcie
równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty
gwarantujące realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania
ofertowego oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych, jakościowych
i technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentacji. Ewentualne podane w
opisach nazwy własne i/lub wskazanie poprzez opis lub parametry konkretnych produktów
mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych i jakościowych
Zamawiającego.
5) Zastosowane przez Wykonawcę materiały, produkty, wyroby lub rozwiązania równoważne
muszą być co najmniej:
a) tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby),
b) o parametrach technicznych opisanych w zapytaniu ofertowym (wzorzec jakościowy),
c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp, ppoż,
d) posiadać stosowne dokumenty (atesty, certyfikaty);
6) Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowany materiał, produkt, wyrób lub
rozwiązanie jest równoważne przedstawiając wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie, karty
katalogowe, atesty, zdjęcia itp. potwierdzające równoważność.
7) Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający
zawrze umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze
umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
4. Płatność za wykonanie filmu odbędzie się po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia oraz
jego przekazaniu Zamawiającemu. Termin płatności, który będzie obowiązywał strony umowy:
płatność do 21 dni od daty wpływu faktury/rachunku.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 10.05.2021 r. do godz. 17:00 za
pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@popielow.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia
dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej
wcześniej ofercie.
Termin składania:2021-05-10
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.06.2021 r.
2. Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dla
przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego wszystkich
elementów wyposażenia pod względem zgodności parametrów/braku uszkodzeń lub
zniszczeń, niezbędnych dokumentów, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego/umowy.
Wymagania:IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
V. ODRZUCENIE OFERTY/WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Oferta podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, w przypadku
gdy:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) oferta została złożona po terminie składania ofert,
3) oferta została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym (jeżeli dotyczy)
b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy;
* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
? uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
? pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
5. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić
będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta
6) zawierać wymagane załączniki;
VII.WYMAGANE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy,
2. Zestawienie cenowe elementów wyposażenia
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
IX. OCENA OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1) Cena (C) - 100 %
3. Cena ma wpływ na badanie oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej.
Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany,
poprawy lub uzupełnienia ww. elementu oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na wybór
oferty, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji
oraz przejrzystości postępowania.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na
powtórzeniu podobnych robót.
XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy za zgodą obu stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny
oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
Uwagi:XII.INFORMACJA DOT. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Popielowie z/s. ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej
Administratorem Danych Osobowych (ADO);
2) W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,
kontakt e-mail: iod@popielow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie
przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia dofinansowania dla
przedmiotowego przedmiotu zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych
ze środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na
dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie
zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);
6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących
jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z wytycznych;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
Kontakt:2. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090
Popielów, pod nr tel. 77 427 58 50 - Irena Michno, 77 427 58 52 - Beata Kupczyk-Piechota.
Kod CPV:39171000-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: