Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Wyznaczenie miejsca odkładu urobku oraz wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie
Organizator:URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Adres: pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 4403358, kom. 609027227, tel +48 (91) 44 03 400 Fax: +48 (91) 43 44 656
E-mail:
Opis:Wyznaczenie miejsca odkładu urobku oraz wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie dla zadania pod nazwą ,,Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wyznaczenie miejsca odkładu urobku,
b) wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, dla zadania pod nazwą ,,Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami", z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc klapowania, oraz z uwzględnieniem potencjalnego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000,
c) pobór i badanie prób gruntu
d) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna wraz z załącznikami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 166) i uzyskanie zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Przed sporządzeniem raportu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego lokalizacji dwóch miejsc klapowania. Zamawiający z przedstawionych miejsc zatwierdzi jedną lokalizacje.
Wyznaczone klapowisko będzie przeznaczone do odkładu urobku pochodzącego z dna podejściowego toru wodnego do Kołobrzegu, wejściowego toru podejściowego oraz torów wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami, wymienionymi w § 5 Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia poboru i badań prób gruntu, które niezbędne będzie do uzyskania zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, dokonywanego zgodnie z przepisami Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach z dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346). Przewidywana ilość urobku do odłożenia 500 000 m3. W zakres prac wchodzi:
- wykonanie planu miejsc poboru próbek,
- pobór próbek gruntu z obszaru przeznaczonego do pogłębiania,
- badanie ww. próbek,
- wyznaczenie potencjalnego miejsca klapowania
Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie powinien być zgodny z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).
Wymogi dotyczące miejsc/a odkładu urobku w morzu (klapowiska):
- lokalizacja na obszarze morza terytorialnego w odległości nie większej niż 12 km od główek falochronów w Kołobrzegu,
- lokalizacja powinna być zgodna Projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych,
- lokalizacja powinna wykluczać powrót rumowiska na wejście do portów i tory wejściowe,
- wymagana pojemność klapowiska nie mniejsza niż 500 000 m3.
Okres wykonania prac 180 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Wykaz przepisów związanych z prawidłową realizacją zamówienia:
1) Ustawa z dnia 16 marca 1995r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U. z 2017 r. poz. 2000, z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm).
4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 166).
5) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 Nr 28, poz. 346).
Uwagi:
Zleceniodawca nie zapewnia środków transportu wodnego. Koszt transportu wodnego należy wkalkulować w cenę oferty.
Plan miejsc poboru próbek, a także założenia wstępne Raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie wynikające ze scopingu (ustalania jego zakresu) oraz projekt wersji końcowej Raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie - powinny być uzgodnione z Urzędem Morskim w Szczecinie.
Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie wraz ze wszystkimi elementami składowymi musi być wykonany w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie CD/DVD.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 26.10.2021 r. z dopiskiem: Oferta na ,,Wyznaczenie miejsca odkładu urobku oraz wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie dla zadania pod nazwą ,,Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami"
Termin składania:2021-10-26
Miejsce i termin realizacji:f) termin wykonania zamówienia - 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej trzy raporty oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej jeden raport sporządzony dla inwestycji prowadzonej na obszarze morskim.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena brutto.
5. Podstawy wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczone przedsiębiorstwa, na które w ostatnich 3 latach zostały nałożone przez Urząd Morski w Szczecinie kary umowne.
7. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto
f) termin wykonania zamówienia - 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
h) warunki płatności
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*.
j) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Aleksandra Miklas, tel. 91 4403358, kom. 609027227
Numer dokumentu:PO-II.2630.229.21, DBM-I.2691.6.21.AM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: