Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie odpadów z magazynu
Organizator:ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne
Adres: ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55, tel. 48 614 11 55, tel. 48 611 59 63, 48 614 14 04
Opis:Przedmiot zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne wg poniższego wykazu:

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Ilość [t]

1

Odpady zawierające rtęć

06 04 04*

0,20

2

Gliceryna

07 01 99

0,15

3

Odpadowe kleje i szczeliwa

08 04 10

0,01

4

Inne niewymienione odpady

08 04 99

0,70

5

Odpady z przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 25

4,00

6

Odpady spawalnicze

12 01 13

1,00

7

Inne nie wymienione oleje

13 08 99*

3,00

8

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

15 01 10*

2,00

9

Ubrania robocze i ochronne

15 02 03

0,50

10

Zużyte opony

16 01 03

1,50

11

Zużyte urządzenia zawierające niebezp. elem.

16 02 11*

0,50

12

Drewno odpadowe

17 02 01

30,00

13

Stłuczka szklana

17 02 02

10,00

14

Odpady z tworzyw sztucznych

17 02 03

10,00

15

Odpadowa papa

17 03 80

2,00

16

Materiały izolacyjne (wełna mineralna)

17 06 04

20,00

17

Zmieszane odpady z budowy, remontów

17 09 04

15,00

18

Piasek z oczyszczalni

19 08 02

7,00

19

Skratki

19 09 01

110,00
Specyfikacja:Zamawiający przewiduje wizję lokalną. Odpady objęte przetargiem można obejrzeć
w siedzibie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne. Zamawiający wyznacza terminy wizji (oględzin) odpadów:

- w dniu 19 października 2018 r. o godz. 11.00 (zbiórka w budynku portierni) oraz

- w dniu 23 października 2018 r. o godz. 11.00 (zbiórka w budynku portierni)
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert.

- do dnia: 30.10.2018 roku, do godz. 10:30 w Kancelarii Ogólnej (pokój Nr 6
w Budynku Archiwum Zakładowego) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
w Świerżach Górnych.
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert. - w dniu 30.10.2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki ENEA Wytwarzanie, w Sali Konferencyjnej na III piętrze, pok. nr 324 w Budynku TP.
Termin składania:2018-10-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji do 40 dni licząc od dnia przesłania powiadomienia
-możliwości odbioru.
Wadium:3 000 zł
Wymagania:Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do zagospodarowania ilości odpadów w okresie obowiązywania Umowy. Faktycznie zagospodarowana ilość odpadów może ulec zmianie ?30% w stosunku do ilości określonej w tabeli powyżej.

Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę wyłącznie jednej oferty (na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 19).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium: 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące).

7. Warunki uczestnictwa w postępowaniu: jak w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena na każdą pozycję odpadu.
Termin związania ofertą: 50 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału postępowaniu - polski.
Dokumenty terminy i warunki ich uzyskania.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie - jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na podstawie pisemnego zapotrzebowania można też ją uzyskać osobiście (przez kuriera) u Zamawiającego lub przesyłką pocztową poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa.
Wymagane dokumenty, oświadczenia itp. - opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania
w całości lub w części bez podania przyczyn.
Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące niniejszego przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Kontakt:Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Rafał Brodowski, tel. 48 614 10 40,

Sławomir Starzyk, tel. 48 614 11 55

Mariusz Maciąg tel. 48 611 59 63,

Artur Kukułowicz tel. 48 614 14 04,
Numer dokumentu:DHU-ŚG.2425.8.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: