Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie terenu zielonego
Organizator:Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
Adres: ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 (42) 638-48-88, fax: +48 (42) 638-48-77,
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową
zewnętrznej instalacji wodociągowej do podlewania roślin w ramach zadania pn.
,,Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski".
Wykonanie robót budowlanych polega na zagospodarowaniu terenu przy ul. Legionów 39
w Łodzi (działki nr 69 i 68/3 w obrębie P-9). Zadanie obejmuje m.in.:
 budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do nawadniania roślin (woda
bezpowrotnie zużyta)
 utwardzenie terenu z kostki betonowej
 zakup i montaż elementów małej architektury (pergole, trejaże, donice z
roślinnością, tablice informacyjne)
 zakup i wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do OIWZ oraz
w dokumentacji projektowej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego
Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 10.09.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 - III piętro, pok. nr 15. w dniu 10.09.2018 r. o godz. 11:00
Termin składania:2018-09-10
Wymagania:3.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 917 ze
zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace związane
z wykonaniem zamówienia.
Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób
i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 1 do OIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
OIWZ).
12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 12.2 OIWZ miejscu,
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 12.1 OIWZ -
uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie
określonym w pkt 12.2 OIWZ.
Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie
internetowej http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Źródło: Internet i własne
Załączniki: