Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup choinki świątecznej
Organizator:Gmina Drawsko Pomorskie
Adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. drawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 094 34 468 32
E-mail:
Opis:Gmina Drawsko Pomorskie zaprasza do złożenia oferty na następujące
zamówienie publiczne: Choinka świąteczna zewnętrzna z oświetleniem LED
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup choinki świątecznej dla gminy Drawsko Pomorskie
według poniższych wytycznych:
a) Szt. 1, wysokość min. 800 cm,
b) Średnica podstawy 250-300 cm na konstrukcji stalowej zapewniającej bezpieczeństwo
i stabilność konstrukcji, konstrukcja pokryta w całości niepalnym igliwiem w kolorze
zielonym składająca się z czterech pierścieni, przeznaczonych do użytku
zewnętrznego,
c) Minimalna ilość punktów świetlnych, zewnętrzny sznur LED: 320m, 3200 punktów
świetlnych, w kolorze ciepła biel z efektem błysku zimnej bieli, na choince należy
umieścić 2 duże dekory w kształcie KOKARDY o wymiarze 145x195,
d) Specyfikacja KOKARDY DWUKOLOROWEJ: min. 900 punktów LED, obrys -
wąż świetlny zimna biel + wypełnienie z maty Złotej z punktami świetlnymi ciepła
biel + wypełnienie z maty czerwonej z punktami świetlnymi LED (czerwony błysk
zimnej bieli), bombki PCV 150 mm - 50 szt., bombki PCV 120 mm - 40 szt., na
szczycie choinki czubek - gwiazda 3D (0,7 m),
e) Montaż choinki zapewnia firma dostarczająca,
f) Oświetlenie na stałe zamontowane na choince, możliwość powiększenia
choinki o kolejne elementy, przegląd dekoracji i choinki potwierdzający pełną
sprawność zapewnia wykonawca |
g) Systemy oświetlenia spełniają normę IP44. j
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 26 września
2019 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 210
lub pocztą elektroniczną na adres m.zietarska@drawsko.pl
Termin składania:2019-09-26
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 05 grudnia 2019 r.
Wymagania:5. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena.
6. Do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz.
759 z późn. zm.);
7. Warunki gwarancji 36 miesięcy.
9. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione,
a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie,
bez podania przyczyn.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
1) w postępowaniu me Złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na
finansowanie zamówienia, t
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Omawiającego, powodująca, że dalsze
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne
Kontakt:Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji: Marta Ziętarska
e-mail: m.zietarska@drawsko.pl. tel. 094 34 468 32, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie.
Numer dokumentu:PR.7020.2.2019.MZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: