Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23509371 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup ciągnika rolniczego
Organizator:Zespól Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
Adres: Widokowa 1, 34-441 Niedzica
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowotarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:.+48 18 26 10 150
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciągnika rolniczego (pojazdu) na potrzeby Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Wymagane jest aby dostarczony ciągnik był fabrycznie nowy, rok produkcji 2021/2022 - spełniał wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 908 z późn. zm) zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenia do ruchu, wolny od wad prawnych. Nie może być to ciągnik z ekspozycji, testowy lub użytkowany jako zastępczy. Dostarczony ciągnik powinien charakteryzować się niskimi kosztach eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Pełny opis przedmiotu zamówienia tj. wymagania techniczne ciągnika, minimalnego wyposażenia, warunków sprzedaży i gwarancji zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta ma być złożona w siedzibie Zamawiającego, 34-441 Niedzica - Ul. Widokowa 1 w terminie, do dnia 14 lipca 2022 roku godz. 9:45.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert bez udziału Oferentów i rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 14 lipca 2022 roku o godz. 10:00.
Termin składania:2022-07-14
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia : max 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji wyposażenia minimalnego do wysokości posiadanych środków finansowych.
b) Odbiór i sprzedaż nastąpi po sprawdzeniu ciągnika pod względem zgodności ze złożoną ofertą oraz wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty przez Przedstawiciela Zamawiającego. Po sprawdzeniu ciągnika podpisany zostanie protokół jego odbioru. Warunkiem niezbędnym do podpisania protokołu jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę min. kart gwarancyjnych, książek pojazdu, instrukcji obsługi w języku polskim, świadectw, certyfikatów oraz wszystkich innych wymaganych prawem dokumentów. Przed przekazaniem ciągnika Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację ciągnika w wydziale komunikacji.
c) Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny dostarczonego ciągnika odbywał się w siedzibie Zamawiającego (Niedzica, ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica). W uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny może odbywać się poza siedzibą Spółki. Koszty transportu ciągnika do serwisu ponosić będzie Wykonawca przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zapytania należy składać na piśmie lub e-mailem najpóźniej na cztery dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią pierwotną zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7.Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej :
7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zaproszenia).
7.3. Wypełniony przez Wykonawcę żal. nr 1 do zaproszenia.
7.4. Prospekt i opis techniczny oferowanego ciągnika.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w zaproszeniu oraz nie uzupełnieniu ewentualnych braków w dokumentacji w przypadku wezwania do uzupełnienia przez Zamawiającego lub złożeniu dokumentów w celu ich uzupełnienia w niewłaściwej formie oferta może zostać odrzucona.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
9. Rozliczenie usługi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich.
Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego : Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz opatrzona napisem ,,Oferta - Sprzedaż i dostarczenie ciągnika rolniczego".
Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 14 lipca 2022 roku.
Rękojmia i gwarancja;
12.1. Zamawiający wymaga udzjelenia min 2 letniej rękojmi za wady oraz min 2 letniej
pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia, liczonej od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia bez wad. Jeżeli producent pojazdu określił dłuższy okres rękojmi lub gwarancji, to gwarancja i rękojmia obejmuje ten okres.
12.2. Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.
12.3. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania.
12.4. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na dowolną osobę trzecią.
13. Kryterium wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Wynagrodzenie (cena) netto za sprzedaż i dostarczenie nowego ciągnika - 80%
Termin realizacji -10%
Okres gwarancji (min 2 lata) - 10%
Wynagrodzenie (cena) powinno zawierać wszystkie upusty i rabaty.
14. Sposób oceny ofert.
a) Cena za sprzedaż i dostarczenie nowego ciągnika - 80 %
W przypadku kryterium cena netto za sprzedaż i dostarczenie nowego ciągnika - oferta z najniższym wynagrodzeniem netto otrzyma maksymalną liczbę punktów -80, pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcji.
Wynagrodzenie powinno obejmować pełny zakres dostawy zgodnie i na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert w tym w szczególności koszty wiązane z pełną realizacją, wszystkie opłaty, cła itp. .
b) Czas realizacji (podany w pełnych tygodniach od daty podpisania umowy -10%
Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma max liczbę punktów tj. 10.
Oferta z najdłuższym okresem realizacji (mai 8 tygodni) otrzyma 0 punktów.
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane w następujący sposób: na podstawie podanego w ofercie czasu wykonania przedmiotu umowy (podanego w pełnych tygodniach, wg poniższej punktacji:
o najdłuższy czas wykonania (max 8 tygodni) - (0 pkt)
o najkrótszy czas wykonania - (10 pkt)
Czas wykonania [tygodnie] 8 7 6 5 4 3 2 1
Punktacja 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10
c) Gwaranci a jakości-10%
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane w następujący sposób:
na podstawie okresu gwarancji udzielonej na dostarczony Przedmiot Zamówienia, wyrażonej w
pełnych latach wg punktacji zawartej w poniższej tabeli przy założeniu:
o gwarancja minimalna - 2 lata (0 pkt)
o gwarancja maksymalna - 7 lat i więcej (10 pkt)
Okres gwarancji [lata] 2 3 4 5 6 7
Punktacja 0 2 4 6 8 10
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans oceny Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
15. Po zakończeniu przez Komisję Przetargową prac związanych ze sporządzeniem protokołu z postępowania oraz uzyskaniu aprobaty ze strony Kierownika Zamawiającego co do wyboru ,,najkorzystniejszej oferty"- przekazana zostanie Oferentowi informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia.
16. Jakiekolwiek oświadczenie Zamawiającego skierowane do uczestnika albo uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Do nawiązania stosunku prawnego z Oferentem na wykonanie przedmiotu zamówienia niezbędne jest zwarcie umowy na piśmie.
17. W przypadku uchylania się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości wynagrodzenia netto zaoferowanego w wybranej ofercie. Kara ta nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 §1 kodeksu cywilnego.
18. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 17 zaproszenia Zamawiający ma prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania.
19. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3, do niniejszego zaproszenia.
20. Z uwagi na tryb postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przysługuje prawo do składania protestów.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany załączonego projektu umowy, jak również do zamknięcia postępowania bez wyłonienia oferty (unieważnienie postępowania), w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
22. Wszystkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
Kontakt:Szczegółowych informacji w zakresie spraw technicznych udzielać będzie: Piotr Ciężkowski
tel. 18- 26-10-129, 605449539 codziennie w godzinach od 8.00, do 14;00.
6.1. Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać będzie Agata Pyrdo! tel. (18) 26-10-105, tel. kom. 697-109-097.
Kod CPV:16.70.00.00-2
Numer dokumentu:UU-271-26/22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: