Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa, montaż i instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego
Organizator:Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Adres: ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sierpecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(024) 275-28-83
Opis:zakup, dostawa, montaż i instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego.

2. Sprzęt komputerowy wykorzystywany będzie dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.
3. Zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa w tym certyfikat CE.
4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
5. Na dostarczonych komputerach Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie będące elementem tego zamówienia.
6. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 2- letniej gwarancji, świadczonej na miejscu u Zamawiającego z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Okres gwarancji i rękojmi liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika.

IV. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W TYM WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej ; ul. Stary Rynek 19 w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12:00.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się
niezwłocznie.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej ; ul Stary Rynek 19 w dniu: 29.06.2018r. o godz. 12:10. 4. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-06-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 r.
Wymagania:W związku z faktem, że Zamawiający na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia planuje przeznaczyć kwotę nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), zatem zapytanie ofertowe ma jedynie charakter sondażu rynkowego.
2) W przypadku zainteresowania Państwa realizacją niniejszego zamówienia prosimy o złożenie oferty i przesłanie na adres Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu do składania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy z napisem; ,,oferta na zakup, dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na zakup pierwszego wyposażenia - budynek Administracyjny Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Nie otwierać przed dniem 29.06.2018r. godz. 12:10".
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) ze wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
8. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryteria i ich znaczenie
1) CENA - waga 100 %

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2. Sposób oceny ofert
1) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C=
x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w ustalonym terminie.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH :
Określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Kontakt:. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:
Jerzy Piotrowski, tel. 603 712 173, 23/657 85 40, e-mail: muzeum_biezun@op.pl
Numer dokumentu:O.B./282/06/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: