Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia wydawalni posiłków i zmywalni
Organizator:Gmina Obrazów
Adres: Obrazów 84, 27-641 Obrazów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (15) 836 51 62, fax (15) 836 55 51, tel. (15) 836 51 68
Opis:Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia wydawalni posiłków i zmywalni w Żłobku Gminnym w Obrazowie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia wydawalni posiłków i zmywalni w Żłobku Gminnym w Obrazowie, według specyfikacji określonej w załączniku nr 1.
III Opis przedmiotu:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia wydawalni posiłków i zmywalni w Żłobku Gminnym w Obrazowie, według specyfikacji określonej w załączniku nr 1.
2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność fabrycznie nowego, kompletnego, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolnego od wad materiałowych i sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zawartą z nim umową na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tj. Żłobek Gminny w Obrazowie, Obrazów 118, 27-641 Obrazów.
3. DOSTAWA przedmiotowego wyposażenia na podany w §2 ust.1 adres, obejmuje jego wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż i podłączenie do właściwych sieci wymagających tego urządzeń, przez osoby do tego uprawnione, celem umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia prawidłowości ich działania.
4. Wyposażenie musi odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia.
5. Udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z programu FERS: PL - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako wymagania minimalne.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa sprzętu
Miejsce i termin składania ofert: formularz ofertowy (załącznik nr 2 wraz z zestawieniem sprzętu stanowiącym załącznik nr 3) oraz oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej OC (załącznik nr 4) należy złożyć do dnia 29.04.2024 roku do godz. 13:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:
,,Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia wydawalni posiłków i zmywalni w Żłobku Gminnym w Obrazowie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029". Nie otwierać do dnia 29.04.2024 do godz. 13:00".
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 29.04.2024 r., o godz. 13:05 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.
Termin składania:2024-04-29
Miejsce i termin realizacji:3. Miejsce realizacji prac:
- Żłobek Gminny w Obrazowie, Obrazów 118, 27-641 Obrazów
4. Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą
Wymagania:Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.).
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.).
5. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze lub w rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktur lub rachunku
6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - waga 100 %
Sposób oceny ofert:
C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100 pkt
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.
7. Informacje dodatkowe:
1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,
7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert,
8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu,
9) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy
10) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta,
11) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej
www.obrazow.4bip.pl
12) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 130 000 zł .
Uwagi:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Obrazów, Obrazów 84,
27-641 Obrazów;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów
jest Pan Tomasz Przewłocki, kontakt: email: tprzewlocki@obrazow.pl tel. 15 8365162;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:
Piotr Teter w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (15) 836 51 62,
e-mail: inwestycje@obrazow.pl
Eliza Bąba w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (15) 836 51 68,
e-mail: oswiata@obrazow.pl
pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27 - 641 Obrazów.
Kod CPV:39000000-2, 39220000-0, 39221000-7, 39800000-0, 39831210-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: