Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa prasy hydraulicznej do prasowania na gorąco
Organizator:LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA
Adres: Dąbrowska 205, 42-504 Będzin
Województwo / powiat: śląskie, pow. będziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:659746678
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24960
Opis:Zakup, dostawa prasy hydraulicznej do prasowania na gorąco.

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż prasy hydraulicznej do prasowania na gorąco (środek trwały - nowy) o poniższych parametrach:
- półka grzewcza:
* długość: od 3000 do 3500 mm,
* szerokość: 1300 mm,
* ilość: minimum 4 szt.,
- bojler na wodę dedykowany do wymiaru półki 3000-3500x1300 mm;
- kontrola równoległości;
- póki pokryte folią/tworzywem z dużą odpornością na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne;
- 6 cylindrów;
- nacisk 90 ton;
- elektroniczna kontrola płaskości;
- wykonanie ze stalowych elementów spawanych;
- system przekładni zębatych zapewniający równoległość ruchu półek w dół i w górę;
- system grzewczy elektryczny;
- cyfrowy wyświetlacz wartości temperatury z możliwością jej sterowania;
- elektroniczny panel sterujący umożliwiający ustawianie wymaganej wartości ciśnienia w obwodzie hydraulicznym w zależności od wymaganego ciśnienia jednostkowego, ustawianie czasu cyklu prasowania, dotykowy o rozmiarze minimum 7 cali;
- zmienna wartość otwarcia prasy stosownie do grubości prasowanego elementu;
- automatyczny powrót do ciśnienia początkowego;
- zamykanie/otwieranie prasy za pomocą dwóch przycisków;
- przekładnie zębate gwarantujące utrzymanie właściwego poziomu podczas pracy.
Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę na adres do Będzina, rozładunek z samochodu i wprowadzenie do zakładu we wskazane miejsce, montaż, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z użytkowania prasy.
Okres gwarancji
minimum 36 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-29
Termin składania:2021-01-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Miejscowość
Będzin
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-02-06
Koniec realizacji
2021-03-08
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Realizacja całości zamówienia powinna zakończyć się do 30 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy przez ostatnią ze stron.
Planowany termin podpisania umowy do 05.02.2021.
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-068C/19 - Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do jego oferty innowacyjnych aluminiowych systemów drzwiowych ze skrzydłami na bazie płyt meblowych z wykorzystaniem druku 3D.
Zamówienia uzupełniające
1. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
a) dane teleadresowe wykonawcy;
b) odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
c) datę sporządzenia oferty i termin związania z ofertą;
d) nazwę producenta, nazwę/model urządzenia;
e) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w Formularzy
ofertowym;
f) oświadczenie RODO, zgodne z treścią zamieszczoną w formularzu ofertowym.
g) podpis wystawcy oferty.
2. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające danych wskazanych w ust. 1 będą odrzucane z przyczyn formalnych.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
5. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
6. W przypadku ofert składanych w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego ocenę ofert.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie niezwłocznie umieszczona w bazie konkurencyjności, tj. pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ po zakończeniu naboru
ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku stwierdzenia błędów w ich treści lub konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:
- poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego Zapytania ofertowego;
- poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Wykonawców, którzy dotychczas złożyli oferty;
- wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez Wykonawców.
9. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Obowiązuje forma pisemna.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres
finansowy@leon.eu lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-29
Data ostatniej zmiany
2020-12-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (C) - maksymalnie do uzyskania jest 45 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje 45 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg wzoru:
C = (Najniższa cena netto / Cena netto w rozpatrywanej ofercie) x 45 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja (G) - maksymalnie do uzyskania jest 35 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najdłuższą gwarancję, otrzymuje 35 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja za to:
G = (Czas gwarancji w rozpatrywanej ofercie/najdłuższy czas gwarancji) x 35 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość półki grzewczej (P), maksymalnie do uzyskania 20 pkt.
Ocena polega na przyznaniu 5 lub 20 punktów zależnie od długości półki grzewczej według poniższych kryteriów:
- 5 pkt. za rozmiar mniejszy niż 3500 mm;
- 20 pkt. za rozmiar 3500 mm;
Kontakt:Osoby do kontaktu
Alina Wrotny
tel.: 659746678
e-mail: finansowy@leon.eu
Kod CPV:42636100-4
Numer dokumentu:2020-9921-24960, 4-LEON-2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: