Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup drzwi wewnętrznych aluminiowych i doświetli
Organizator:Powiat Wieluński
Adres: PI. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
Województwo / powiat: łódzkie, pow. wieluński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 43 843 4 2 80, fax. +48 43 843 42 63
E-mail:
Opis:- zakup drzwi wewnętrznych aluminiowych i doświetli
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. Nazwa materiahi/wyrobu Jedn. miary Ilość
1. Drzwi aluminiowe wewnętrzne na parterze (pomiędzy halą ćwiczeniową i klatką schodową), szyba bezpieczna, samozamykacz nT -5,10
2. Drzwi aluminiowe wewnętrzne na piętrze, szyba bezpieczna, samozamykacz nr -4,80
3. Drzwi aluminiowe wewnętrzne na parterze (pomiędzy holem i klatką schodową), szyba bezpieczna, samozamykacz, w klasie min. El 15 nr -5,00
4. Boczne doświetla -dwie sztuki, wewnętrzne na parterze (pomiędzy holem i klatką schodową), szyba bezpieczna, samozamykacz, w klasie min. El 15 nr -4,70
Wszystkie dostarczone materiały/wyroby muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty
i deklaracje zgodności o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
I. Stan istniejący:
W projektowanym budynku wykonano już roboty stanu surowego. Zamontowana jest
stolarka zewnętrzna, wykonane są instalacje wewnętrzne i trwają prace wykończeniowe.
II. Ustalenia dodatkowe:
Drzwi na piętrze w kolorze białym, na parterze w kolorze białym i szarym (kolor dopasować
do stolarki drewnianej). Przed przystąpieniem złożenia oferty oraz przed realizacją
zamówienia należy bezwzględnie dokonać pomiarów ,,z natury" w miejscu montażu drzwi.
Kierunek otwierania uzgodnić z inwestorem.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 18.04.2019r. do godz. 10:00:
w siedzibie Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
PI. Kazimierza Wielkiego 2,98-300 Wieluń, pok. 126
lub elektronicznie w formie skanu na adres e-mail:
zam_pub@powiat.wielun.pl
Termin składania:2019-04-18
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: do 24.05.2019r.
Wymagania:5. Kryterium wyboru oferty: o wyborze oferty decyduje najniższa cena.
8.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób nie ulegający
ścieraniu.
9. Warunki płatności: Zamawiający przekaże wynagrodzenie Wykonawcy jednorazowo po
wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty wpływu faktury
potwierdzonej protokołem odbioru na numer konta wskazany na fakturze.
10. Dokumenty składające się na ofertę:
- Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do Zapytania cenowego - wypełniony
i podpisany przez upoważnione osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo,
Uwagi:11. Zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Wieluniu,
PI. Kazimierza Wielkiego 2,98-300 Wieluń reprezentowane przez Starostę Wieluńskiego
Marka Kielera;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wieluniu jest Pani
Mirosława Dereniowska, mdereniowska@powiat.wielun.pl, 43 843 79 34;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
a odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)',
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w alt. 18 USt. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, iv celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)',
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Mariusz Lach - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, tel. 43 843 35 56,
- Emilia Jędrzejewska - Starostwo Powiatowe w Wieluniu, tel. 43 843 79 06.
Numer dokumentu:ON.272.01.04.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: