Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21254572 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Zakup elementu do linii (prototypu)
Organizator:Bioefekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Kamyk 8A 86, 05-077 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
lubelskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:691 888 634
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48516
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 04/2021
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0016/20 - Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych

Część 1
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 04/2021

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementu do linii (prototypu) - rozdrabniacza dyskowego z kompletem dysków profil nr 2 oraz dwóch silników. Wyżej wskazany element do linii (prototypu) wykorzystywany będzie do mielenia surowców maturalnych i organicznych, w tym surowców paszowych i roślin oleistych. Rozdrabniacz dyskowy z kompletem dysków profil nr 2 oraz dwóch silników pełni rolę modułu w ramach technologicznej linii prototypowej do przygotowania substratu z dostępnych, lokalnych komponentów. Pozwoli to na skrócenie szlaków dostaw.
Pożądane parametry:
- moc silników: minimum 5,5 kW;
- wymiary urządzenia: długość min. 1090 mm, szerokość min. 810 mm, wysokość minimum 827 mm, waga urządzenia: maksymalnie 550 kg
- wydajność pracy urządzenia: min 8t/h;
- ręczna regulacja grubości;
- urządzenie będzie posiadać cyfrowy wyświetlacz.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego: Husynne 10, 22-175 Dorohusk
Okres gwarancji
24
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-27
Termin składania:2021-05-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
chełmski
Gmina
Dorohusk
Miejscowość
Husynne
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające na dostawę, o których mowa powyżej będą polegały na dostawie podobnego sprzętu do wskazanego w/w zapytaniu tożsamych lub zbliżonych parametrach.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, i nie przekraczającym 25% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z :
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagało by niewspółmiernie wysokich kosztów
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,
7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzanie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania).
3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-18
Data ostatniej zmiany
2021-05-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena Oferty (Brutto)
Waga kryterium:
80%
Szczegóły dotyczące kryterium oceny ofert zawiera załącznik - Zapytanie Ofertowe.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja - minimum 24 miesiące, lecz nie więcej niż 36 miesięcy
Waga kryterium:
20%
Szczegóły dotyczące kryterium oceny ofert zawiera załącznik - Zapytanie Ofertowe.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Adam Chorowski
tel.: 691 888 634
e-mail: adam.chorowski@bioefekt.pl
Kod CPV:42996100-5, 42996400-8
Numer dokumentu:2021-19150-48516, NCBR - 04/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: