Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18234813 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup energii elektrycznej
Organizator:Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku
Adres: ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 653-94-44, 85 741-79-83, 85 678-49-95, 85 742-09-76
E-mail:
Opis:,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej
wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2020 roku"
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego
zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz badania rażąco niskiej ceny.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
- zakup przez Wykonawcę energii elektrycznej wytworzonej przez źródło wytwórcze o łącznej
zainstalowanej mocy 9,002 MWe zlokalizowanej w ZUOK w Białymstoku, w całkowitej ilości jaka
zostanie dostarczona do sieci dystrybucyjnej, celem jej dalszej odsprzedaży po cenach Rynku
Bilansującego,
sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne ZUOK w Białymstoku pobieranej z sieci OSD
podczas przerw w produkcji (łącznie z obowiązkowymi kosztami umorzenia świadectw pochodzenia
lub uiszczenia opłat zastępczych, bez podatku akcyzowego) po stałej cenie,
świadczenie usługi bilansowania handlowego.
Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii
(instalacji termicznego przekształcania odpadów) będącej jednostką kogeneracji (turbina parowa upustowo-
kondensacyjna), udzieloną decyzją Prezesa URE nr WEE/4415/24998/W/DSW/2015/MGu z dnia 31 grudnia
2015 r. z późniejszymi zmianami.
Produkcja energii elektrycznej w ZUOK w Białymstoku ma charakter ciągły, przy czym w ciągu roku
zaplanowana jest co najmniej jedna przerwa technologiczna związana z przeglądem i konserwacją
instalacji. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o terminach planowanych postojów
remontowych, nie później jednak niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem. Możliwe są również nieplanowane
przerwy w produkcji wynikające z przyczyn losowych (np. awarie).
Zgodnie z umowami dystrybucji zawartymi z OSD, Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej
poprzez dwa Punkty Poboru Energii (PPE) - linię podstawową oraz rezerwową.
Prognozowane ilości energii elektrycznej, której dotyczy niniejszy SIWZ:
a) prognozowana sprzedaż do Wykonawcy (energia wyprodukowana przez ZUOK w Białymstoku jaka
będzie wprowadzana do sieci dystrybucyjnej OSD w poszczególnych miesiącach) przedstawiona
Miesiąc Ilość energii [MWh]
Styczeń 3 720,000
Luty 3 480,000
Marzec 3 720,000
Kwiecień 3 600,000
Maj 4 450,000
Czerwiec 4 680,000
Lipiec 0,000
Sierpień 4 820,000
Wrzesień 4 680,000
Październik 3 720,000
Listopad 3 600,000
Grudzień 3 720,000
RAZEM 2020 r.: 44190,000
b) przewiduje się, iż całkowita ilość energii elektrycznej wprowadzanej do sieci sprzedana zostanie na
Rynku Bilansującym,
c) prognozowany zakup od Wykonawcy (energia pobrana na potrzeby ZUOK w Białymstoku podczas
przerw w produkcji spowodowanych postojami technologicznymi jak również nieprzewidzianymi
awariami) w 2020 r. szacowany jest na 350,000 MWh.
Uwaga: Ilości energii określone powyżej mają jedynie charakter informacyjny i służą do oszacowania
wartości zamówienia. Rzeczywiste ilości energii będące przedmiotem zamówienia mogą znacznie różnić się
od planu przedstawionego powyżej.
2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono we wzorze Umowy
(Załącznik nr 5).
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 7 listopada 2019 roku do godziny
11.00
Termin składania:2019-11-07
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Wymagania:3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadają aktualną w okresie wykonywania zamówienia koncesję na obrót energią elektryczną
b) są Uczestnikiem Rynku Bilansującego (URB),
c) funkcjonują na Rynku Bilansującym nieprzerwanie od co najmniej 3 lat, licząc do dnia ogłoszenia
postępowania,
d) posiadają uprawnienie do korzystania z obniżenia wymaganego zabezpieczenia (współczynnik
k=0,5) w rozliczeniach z OSP, lub posiadają rating na poziomie BBB uprawniający do zwolnienia
z ustanawiania zabezpieczeń na rzecz OSP,
e) posiadają umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A.
w celu umożliwienia bilansowania handlowego.
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Każdy z Wykonawców wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie stanowiące
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem niżej
wymienione dokumenty:
a) Oświadczenie o posiadaniu koncesji na obrót energią elektryczną wraz ze wskazaniem numeru tej
koncesji,
b) Oświadczenie, iż Wykonawca jest uczestnikiem Rynku Bilansującego,
c) Oświadczenie określające datę od której Wykonawca nieprzerwanie funkcjonuje na Rynku
Bilansującym (wymagane co najmniej 3 lata, liczone do dnia ogłoszenia niniejszego
postępowania),
d) Zaświadczenie z PSE S.A. lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że na dzień składania
oferty Wykonawca spełnia kryteria, które umożliwiają obniżenie wysokości ustanowionego na rzecz
OSP zabezpieczenia (Zrb) przez stosowanie współczynnika k=0,5. W przypadku gdy Wykonawca
posiada ocenę ratingową na poziomie co najmniej BBB, powinien złożyć stosowne oświadczenia,
w którym potwierdzi, iż wydanie lub podtrzymanie oceny przez agencję ratingową wystąpiło nie
dawniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych,
e) Oświadczenie, iż Wykonawca posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającą bilansowanie handlowe Sprzedawców.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
7. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i musi
uwzględniać wszystkie wymagania określone w SIWZ i jego załącznikach.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną obliczoną wg wzoru:
C = 44 190 xPRB + (0,20 x 350 x Csz) + (0,80 x 350 x Cpsz) [zł]
gdzie:
Csz- cena zakupu energii przez Zamawiającego w strefie szczytowej [zł/MWh]
Cpsz- cena zakupu energii przez Zamawiającego w strefie pozaszczytowej [zł/MWh]
Prb- prowizja za usługę bilansowania [zł/MWh]
8. DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
Cena energii elektrycznej oferowana do sprzedaży Zamawiającemu musi obejmować wszystkie wymagane
przepisami prawa składniki (z wyłączeniem podatku akcyzowego) i nie może podlegać indeksacji w okresie
objętym ofertą i późniejszą umową z wyłączeniem ewentualnych zmian podatku VAT.
9. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać ,,Formularz Oferty" sporządzony wg wzoru, będącego Załącznikiem nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu - SIWZ).
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i być podpisana przez osobę
upoważnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
- na adres korespondencyjny: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku,
ul. Gen. Wł. Andersa 40F, 15-113 Białystok,
- kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne ,,LECH" Sp. z o.o.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
ul. Gen. Wł. Andersa 40F, 15-113 Białystok
Oferta w postępowaniu na: ,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku
oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w ZUOK w Białymstoku wraz z usługą
bilansowania handlowego w 2020 roku".
5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty mają być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferta powinna zawierać stosowne pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (KRS lub CEDIG).
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub jako kopia poświadczona notarialnie.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty mają być podpisane przez upoważnioną osobę lub
w przypadku kopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(poświadczenie to musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).
10. INFORMACJA, ŻE WARUNKI PRZETARGU MOGĄ BYĆ ZMIENIONE LUB ODWOŁANE
Nie dotyczy.
11. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Nie dotyczy.
12. UDZIELANIE INFORMACJI W RAMACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: zuok.bialystok@lech.net.pl
znak postępowania: DZZ.233.76.2019.KZŁ
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: http://bip.lech.net.pl.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano Ogłoszenie o zamówieniu oraz zamieszcza na stronie internetowej:
http://bip.lech.net.pl.
7. Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania Ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje
na stronie internetowej: http://bip.iech.net.pl.
13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej opisane są w Regulaminie udzielania
zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Usługowo - Handlowo - Produkcyjnym ,,LECH" Spółka z o.o.
z siedzibą w Białymstoku dla zamówień sektorowych ,,podprogowych" rozdział VII.
Uwagi:SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych
na podstawie art. 133 ust. 1 (tj. Dz. U. z 2018 r. Nr 1986).
Kontakt:zuok.bialystok@lech.net.pl
Numer dokumentu:DZZ.233.76.2019.KZŁ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: