Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17081851 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i bezpłatna dostawa materiałów do prowadzenia warsztatu reintegracji zawodowej
Organizator:Wrocławskie Centrum Integracji
Adres: ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 071/782 35 20, tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12
E-mail:
Opis:Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
Zakup i bezpłatna dostawa materiałów do prowadzenia warsztatu reintegracji zawodowej dla grupy opiekun osoby zależnej na potrzeby projektu ,,RAZEM można więcej"
1. Szczegółowe warunki zamówienia :
A) zamówienie obejmuje realizację sukcesywnej dostawy materiałów do warsztatu zgodnie z opisem w Załączniku nr 1
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin składania ofert: 05.04.2019 do godz.11.00
7. Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e - mail: zofia.dombrowska@wci.wroclaw.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2019 do godziny 11:00. Ofertę proszę przysłać na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).
Termin składania:2019-04-05
Miejsce i termin realizacji:Termin dostawy
Pakiet Nr 1
Pakiet Nr 2
Pakiet Nr 3
Pakiet Nr 4

1.
do 15 kwietnia 2019
1 pakiet

-------------
-------------
-------------
2.
do 10 czerwca 2019

--------------
1 pakiet

-------------
-------------
3.
do 10 września 2019

-------------
--------------
1 pakiet

-------------
4.
do 10 grudnia 2019

-------------
-------------
--------------
1 pakiet
3. Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2019r. - grudzień 2019r.
Wymagania:4. Informacja o finansowaniu zamówienia:
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja.
B) Zamawiający prosi o podanie ceny brutto za każdy z Pakietów przedmiotu zamówienia wskazanego w Załączniku nr 2,
C) Na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa
D) Zamawiający dokonywać będzie zakupów na postawie Harmonogramu
E) Harmonogram dostaw poszczególnych Pakietów przedstawia tabela poniżej:
5. Kryterium oceny ofert: - cena 100%
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wraz z ofertą proszę przesłać podpisany i zeskanowany dokument dotyczący informacji w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) załączony do emaila.
Kontakt:8. Informacji udziela p. Katarzyna Przybyło numer telefonu 071/782 35 20 lub adresem e - mail:katarzyna.przybylo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.
Numer dokumentu:ZOM.241.5.2019.ZD.23, 26/03/2019/ZAM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: