Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24344660 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-07
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa kosiarki bijakowej
Organizator:Urząd Gminy w Bądkowie
Adres: ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (54) 272 41 00, faks: (54) 272 40 54
E-mail:
Opis:,,Zakup i dostawa kosiarki bijakowej"
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej.
Wymagania, jakie musi spełniać oferowana kosiarka:
1) Kosiarka nowa nieużywana, rok produkcji 2021 lub 2022
2) Typ kosiarki: bijakowa tylno-boczna
3) Szerokość robocza: minimum 120 em, maksimum 160cm
4) Praca w 3 zakresach: w pionie w poziomie i pod kontem ujemnym do rowów.
5) Hydrauliczne rozkładanie kosiarki
6) Wał roboczy wyposażony w młotki bijakowe
7) Regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego połączonego ze ślizgami
8) Przystosowany do obrotów WOM 540
9) W komplecie wałek WOM
10) Kurtyna zapobiegająca wyrzucaniu niebezpiecznych elementów spod płaszcza
11) Gwarancja minimum 24 miesiące.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
3. Wspólny słownik zamówień (CPV):
16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:
Dla ofert pisemnych :
Oferty należy składać Urząd Gminy w Bądkowie ul Włocławska 82, 87-704 Bądkowo pokój nr 9 sekretariat Gminy w teiminie do dnia 16.12.2022r. do godz. 11.00. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego. Na kopercie należy zamieścić informację:
Oferta na:
Zakup i dostawa przyczepy Zapytanie ofertowe nr 28/2022
Dla ofert przesłanych drogą elektroniczną:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@ugbadkowo.pl
W terminie do dnia 16.12.2022r. do godz. 11:00 w tytule wiadomości należy wpisać właściwy numer i nazwę postępowania.
Termin składania:2022-12-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia. Od podpisania umowy w ciągu 7 dni roboczych
Pierwszym dniem realizacji zadania jest dzień podpisania umowy.
Wymagania:6. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), oświadczenie wykonawcy dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Cena jednostkowa brutto 100 %.
8. Tryb postępowania.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., póz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z wyłączeniem wynikającym z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto należy wykazać w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Oferta powinna zawierać:
10.1. Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1
10.2. Kartę oferowanego produktu
10.3. Dokumenty wskazane w pkt 6
12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
12.1. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólny wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.
12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także pozostawienia bez wyboru oferty.
13. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
14. Z postępowania wyklucza się:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
14.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
14.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
14.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Kontakt:Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pan Jarosław Wochna pokój nr 7 tel. (054) 27 24 100 wew. 47.
Kod CPV:16120000-2
Źródło: Internet i własne
2022-12-13 12:47
Sprostowanie

Warunki zamówienia - poprawione (PDF)

UWAGA
Zmiana warunków zamówienia w załączniku

Zmiana terminu Składania Ofert na 16.12.2022r. do godz. 11.00