Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów budowlanych
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego
Adres: Żółkiewskiego 37/41 566598525, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 659 80 32
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106138
Opis:Akademia ZAWODowców 2 - zakup i dostawa materiałów budowlanych (na szkolenie i egzamin) do realizacji kursu zbrojarz-betoniarz w Grudziądzu
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.10.04.02-04-0024/20 - Akademia ZAWODowców 2

Część 1
Zakup i dostawa mat. budowlanych na szkolenie i egzamin

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zapytanie dotyczące zakupu i dostawy materiałów budowlanych (na szkolenie i egzamin) do realizacji kursu zbrojarz-betoniarz w Grudziądzu w ramach projektu: ,,Akademia ZAWODowców 2".
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-30
Termin składania:2022-05-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Grudziądz
Gmina
Grudziądz
Miejscowość
Grudziądz
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi,
b) zmiany spowodowane:
- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - zmianami formalno-organizacyjnymi.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-27
Data ostatniej zmiany
2022-04-27 14:52:05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 80% max. 80 pkt.
Opis w specyfikacji.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia: 20% - max. 20 pkt.
Opis w specyfikacji.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Tomasz Janicki
tel.: 56 659 80 32
e-mail: szkolenia@zdz.torun.pl
Kod CPV:44111000-1
Numer dokumentu:2022-1633-106138
Źródło: Internet i własne
Załączniki: