Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20022931 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych zużywalnych - podłoże mikrobiologiczne
Organizator:Intermag Sp. z o.o
Adres: Al. 1000 lecia 15G, 32-300 Olkusz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. olkuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 511720182
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11067
Opis:Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych zużywalnych - podłoże mikrobiologiczne

Opis
Celem zamówienia jest wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę materiału laboratoryjnego, który wykorzystuje się w badaniach w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu ,,Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami"
w ramach Działania 4.1.2 ,,Regionalne Agendy Badawcze", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.02.00-00-0100/17-00.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 opakowań po 500 g. podłoża mikrobiologicznego - RAPID1 B cereus agar - suche podłoże selektywne do szybkiej identyfikacji bakterii z grupy Bacillus cereus z mieszanej kultury metodą chromogenną. Skład (w g/l): pepton 13 g, mieszanina selektywna 1,1 g, substrat chromogenny 0,01 g, sole 10,5 g, fosfolipidy 5 g, agar 15 g. Opakowanie zawiera fiolki z suplementem 1 i suplementem 2 do przygotowania podłoża. Minimalny okres trwałości: 6 miesięcy. Wymagany certyfikat jakości.
II. Termin wykonania
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w całości na wskazany w Umowie adres,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy na zakup i dostawę.
III. Zamawiający:
o zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
o zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
o zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
o zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
IV. Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie (poprzez bazę konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, albo przesłać na adres mailowy: oferty412@intermag.pl , lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, w godz.ch od 7:00 do 15:00 w każdym dniu roboczym w okresie składania ofert.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia oferty świadczy:
W przypadku 1: Data wpłynięcia oferty (skan) na serwer pocztowy firmy.
W przypadku 2: Data i godz. (w przypadku złożenia oferty osobiście lub pocztą) wpłynięcia oferty do siedziby firmy.
V. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a. Pełne dane identyfikujące oferenta (NAZWA, NIP/REGON),
b. Datę przygotowania i termin ważności oferty (Wymagany termin ważności oferty co najmniej 60 dni),
c. Odniesienie się do kryterium wyboru oferty,
Ceny całkowitej netto i brutto, (W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert)
d. Warunki i termin płatności,
e. Datę /okres realizacji zamówienia,
f. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
g. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG lub innych dokumentach rejestrowych, zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
VI. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej Oferty w terminie składania Ofert w następujący sposób:
a) dla Ofert złożonych w wersji papierowej albo przesłanych na adres mailowy oferty111@intermag.pl - poprzez przesłanie nowej oferty. na kopercie lub w tytule maila należy dopisać ,,ZMIANA",
b) dla Ofert złożonych poprzez bazę konkurencyjności - skorzystania z funkcji ,,WYCOFAJ OFERTĘ", dokonania edycji i złożenia jej ponownie.
VII. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty niezależnie od wyniku postępowania.
VIII. W przypadku niepodpisania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zawrzeć Umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą Ofertę.
IX. Ocena Ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany w oparciu o podane niżej kryterium:
Cena - 100 pkt. (100%)
W zakresie kryterium ,,cena" najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną całkowitą netto. Oceniana będzie całość zamówienia.
Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
O N = Cmin / Coferty N x 100 pkt
Gdzie :
N - numer kolejny oferty,
ON - ocena kolejnej oferty (N) - uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) Cmin - najmniejsza cena całkowita netto oferty, ze wszystkich cen całkowitych netto, zaproponowanych w złożonych ofertach,
Coferty N - cena całkowita netto zamówienia oferty badanej (N).
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, w oparciu o wskazane kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-10-21
Termin składania:2020-10-21
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
olkuski
Gmina
Olkusz
Miejscowość
Olkusz
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.02-00-0100/17 - Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie było to możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 1).
Nie dotyczy
Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 1).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający:
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
- zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
- zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
- zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Prawidłowo wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego).
2) Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 2) zawierający potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami przedmiotu zamówienia ,
4) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-12
Data ostatniej zmiany
2020-10-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100 pkt. (100%)
Zgodnie z metodologią zawartą w części "Opis przedmiotu zamówienia".
Kontakt:Osoby do kontaktu
Katarzyna Góralska
tel.: +48 511720182
e-mail: katarzyna.goralska@intermag.pl
Kod CPV:33696500-0
Numer dokumentu:2020-84-11067
Źródło: Internet i własne
Załączniki: