Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa nowego zestawu audiowizualnego
Organizator:Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
Adres: Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
NIP:PL9662039081
Telefon / fax:573-051-018
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124322
Opis:,,Technologia przyszłości w dzisiejszej szkole"
Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-IZ-0001/19 - Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole

Część 1
Zakup i dostawa nowego zestawu audiowizualnego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nienoszącego śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania zestawu audiowizualnego umożliwiającego prowadzenie szkolenia w zakresie efektywnego nauczania zdalnego,na potrzeby realizacji projektu ,,Technologia przyszłości w dzisiejszej szkole" w ramach Komponentu III, Współpracy Instytucjonalnej na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego. Program Edukacja.
Na zestaw audiowizualny składa się:
- Jednostka centralna mikser wideo - 1 szt.
- Softboxy na statywach (lampy fotograficzne) - 4 szt.
- Greenscreen na statywie - 1 szt.
- Odbiornik podwójny wieloczęstotliwościowy UHF PLL (1szt.)
- Wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL z mikrofonem krawatowym- 2 szt.
- Mikser Audio - 1 szt.
- Telewizor - 1 szt.
- Słuchawki dla operatora - 1 szt.
- Aparat cyfrowy z funkcją streamowania przez HDMI lub USB - 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-07
Termin składania:2022-09-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia i spełniam warunki opisane w Zapytaniu Ofertowym
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w odpowiedni i rzetelny sposób
Typ
Potencjał techniczny
Opis
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowo z Beneficjentem/ Zamawiającym lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-30
Data ostatniej zmiany
2022-08-30 15:47:01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty - 100 %
Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:
Najniższa cena oferty
,,C" = ------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
Kontakt:Osoby do kontaktu
Iwona Sawicka
tel.: 573-051-018
e-mail: iwona.sawicka@infotech.edu.pl
Kod CPV:32000000-3, 32200000-5, 32300000-6, 32400000-7, 32500000-8
Numer dokumentu:2022-7171-124322, 2/08/2022/EOG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: