Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16213171 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa obuwia
Organizator:KGHM Polska Miedź S.A. w Bieruniu
Adres: ul. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń
Województwo / powiat: śląskie, pow. bieruńsko-lędziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:brak
E-mail:
Strona www:https://www.swz.kghm.pl
Opis:Zakup i dostawa obuwia
Opis postępowania Zakup i dostawa obuwia.
Dostawa NITROERG Krupski Młyn na koszt dostawcy
warunki płatności przelew min.60 dni
Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (w formie skanu załączonego do SWZ)
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie
Miejsce i termin składania ofert: Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-10-22 09:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-10-22 09:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=407674
Termin składania:2018-10-22
Wymagania:Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 Zasad wyboru wykonawców
Postanowienia umowy/ zlecenia a) miejsce świadczenia: DAP Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1
b) sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorze:
dostawa do lokalizacji Krupski Młyn.
Dokumenty obowiązujące przy dostawie: WZ lub faktura VAT+ świadectwo jakości (atest na zgodność z parametrami)
c) osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nr telefonu):
d) warunki płatności: min. 60 dni
e) terminy i warunki gwarancji:
f nie dotyczy) kary umowne:
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Oświadczenie Wykonawcy RODO.docx
Kontakt:KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Bernadeta
Nazwisko: Mróz
Ulica: ul. Plac Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bieruń
Kod pocztowy: 43-150
Email: b.mroz@nitroerg.pl
Telefon: brak
Numer dokumentu:NITROERG/KTO/18/57492
Źródło: Internet i własne
Załączniki: