Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa przyłbic spawalniczych z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza
Organizator:Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres: ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:695 393 083
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2019/1.3 RPOWP na zakup i dostawa przyłbic spawalniczych z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza - 8 szt.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa przyłbic spawalniczych z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza - 8 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP, na potrzeby realizacji projektu pt.: ,,Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego i implementację wyników prac B+R".
Przyłbice spawalnicze z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza - 8 szt. powinny być fabrycznie nowe. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć oryginalną specyfikację oferowanych przyłbic spawalniczych.
Kod i nazwa CPV:
18143000-3 - Akcesoria ochronne
18113000-4 - Odzież przemysłowa
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i dostawa przyłbic spawalniczych z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza - 8 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP, na potrzeby realizacji projektu pt.: ,,Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego i implementację wyników prac B+R".
Przyłbice spawalnicze z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza - 8 szt. powinny być fabrycznie nowe. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć oryginalną specyfikację oferowanych przyłbic spawalniczych.
Kod i nazwa CPV:
18143000-3 - Akcesoria ochronne
18113000-4 - Odzież przemysłowa
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa przyłbic spawalniczych z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza - 8 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP, na potrzeby realizacji projektu pt.: ,,Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego i implementację wyników prac B+R" o następujących minimalnych parametrach technicznych:
- wymuszony przepływ powietrza pod maską zapewniający czyste, przefiltrowane powietrze,
- typ filtra TH2P (SL) zgodnie z normą EN 12941:1998. Zgodnie z powyższą normą TH2P (SL) jest klasyfikacją stopnia ochrony systemu z wymuszonym przepływem powietrza przy zastosowaniu filtrów przeciwpyłowych lub zestawu filtr przeciwko przykrym zapachom i filtr przeciwpyłowy:
o oznaczenie ,,TH2" określa poziom ochrony (maksymalny przeciek wewnętrzny 2%),
o litera ,,P" oznacza filtr przeciwpyłowy,
o litery ,,SL" oznaczają, że filtr był testowany w środowisku stałych i ciekłych aerozoli.
- zaciemnienie 7-stopniowe (5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 DIN) - tryb jasny 4 DIN,
- czas przełączania (zaciemniania) - 0,1 ms,
- zasilanie: baterie lub akumulator,
- ładowarka akumulatora,
- metody spawania: MMA, MIG/MAG, TIG, plazma, spawanie punktowe.
Przyłbice spawalnicze z automatycznym ściemnianiem i nadmuchem świeżego powietrza - 8 szt. powinny być fabrycznie nowe. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć oryginalną specyfikację oferowanych przyłbic spawalniczych.
Kod i nazwa CPV:
18143000-3 - Akcesoria ochronne
18113000-4 - Odzież przemysłowa
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem: ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/07/2019/1.3 RPOWP" na adres: Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: dotacje@promostal.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.08.2019 r. o godzinie: 23:59:59.
3. W przypadku oferty, która będzie dostarczona drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka.
4. Oferta, która będzie dostarczona elektronicznie na wskazany adres e-mail powinna być scanem oferty podpisanej i opieczętowanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 2.
2. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć:
a) Kartę katalogową/specyfikację oferowanych przyłbic spawalniczych, wskazującą parametry techniczne, w tym zawierającą parametry techniczne wskazane jako minimalne w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP. W przypadku gdy minimalne parametry wskazane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP nie będą odzwierciedlone w karcie katalogowej/specyfikacji dołączonej do formularza oferty, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i odrzucona z przyczyn formalnych.
b) Wypełnione i podpisane ,,Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. W przypadku braku stosownego pełnomocnictwa Zamawiający może jednokrotnie wezwać Oferenta do dostarczenia dokumentu, wyznaczając Oferentowi termin na dostarczenie dokumentu. Jeśli po upływie wskazanego terminu Oferent nie dostarczy dokumentu, oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Oferenta zostanie odrzucona z powodu błędów formalnych.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Termin składania:2019-08-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Czarna Białostocka
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Umowa podpisana zostanie niezwłocznie z wybranym Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 31.08.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujący warunek:
Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do sprzedaży takich towarów jak przyłbice spawalnicze określone w zapytaniu ofertowym nr 1/07/2019/1.3 RPOWP. W formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego Oferent zobligowany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy.
Potencjał techniczny
Nie dotyczy.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego Oferent zobligowany jest do złożenia oświadczeń w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dotacje@promostal.pl.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Każdy Oferent wezwany pisemnie przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez wezwanego do wyjaśnień Oferenta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta złożona przez tego Oferenta zostaje odrzucona.
3. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
a) Oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu.
b) Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo nie zostało załączone do oferty. W przypadku braku stosownego pełnomocnictwa Zamawiający może jednokrotnie wezwać Oferenta do dostarczenia dokumentu, wyznaczając Oferentowi termin na dostarczenie dokumentu. Jeśli po upływie wskazanego terminu Oferent nie dostarczy dokumentu, oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Oferenta zostanie odrzucona z powodu błędów formalnych.
c) Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/07/2019/1.3 RPOWP oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, w tym jeżeli z załączonej przez Oferenta karty katalogowej/specyfikacji przyłbic spawalniczych wynika niezgodność z minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP.
d) Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
e) W przypadku gdy minimalne parametry przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP nie będą odzwierciedlone w karcie katalogowej/specyfikacji dołączonej do formularza oferty, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i odrzucona z przyczyn formalnych.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Każdy Oferent wezwany pisemnie przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez wezwanego do wyjaśnień Oferenta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta złożona przez tego Oferenta zostaje odrzucona.
5. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. Na potrzeby porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie
na PLN nastąpi według średniego kursu NBP sprzed dnia sporządzenia protokołu z wyboru ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: www.bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia uproszczonej procedury ofertowej a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej w Bazie Konkurencyjności: www.baza konkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz wybrany Oferent zostanie dodatkowy poinformowany indywidualnie.
8. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru dostawcy.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO") informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Czarnej Białostockiej (16-020) przy ul. Fabrycznej 7/29. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować
pod adresem e-mail: sekretariat@promostal.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.
Warunki zmiany umowy
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- W przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
- W przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego;
- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu;
- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron umowy.
- Wystąpienie siły wyższej.
- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Oferenta np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
- Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 2.
2. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć kartę katalogową/specyfikację przyłbic spawalniczych wskazanych w złożonej przez niego ofercie.
3. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć wypełnione i podpisane ,,Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Ponadto w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:
a) Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do sprzedaży takich towarów jak określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
f) Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z firmą Promostal Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową.
g) Oświadcza, że przyłbice spawalnicze - 8 szt. zaoferowane w przedkładanej ofercie są fabrycznie nowe.
h) Oświadcza, że do oferty przedkłada kartę katalogową/specyfikację przyłbic spawalniczych - 8 szt. wskazanych w złożonej przez niego ofercie.
i) Oświadcza, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP.
j) Oświadcza, że informacje podane w formularzu oferty są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru :
1. Cena netto przedmiotu zamówienia - 100%
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium ,,Cena netto przedmiotu zamówienia" Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za przedmiot zamówienia, czyli zakup i dostawę przyłbic spawalniczych - 8 szt., zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2019/1.3 RPOWP.
Ocena w ramach kryterium ,,Cena netto przedmiotu zamówienia" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = [(Cn/Co) x 100%] x 100
gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co - cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto przedmiotu zamówienia"
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskał największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc
gdzie:
K - liczba punktów w ocenie końcowej
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto przedmiotu zamówienia"
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z firmą Promostal Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między firmą Promostal Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Promostal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej lub osobami wykonującymi w imieniu Promostal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki
komandytowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PROMOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Fabryczna 7/29
16-020 Czarna Białostocka
podlaskie , białostocki
Numer telefonu
858768601
Fax
858768602
NIP
9661948083
Tytuł projektu
,,Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego i implementację wyników prac B+R".
Numer projektu
RPPD.01.03.00-20-0317/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamila Czechowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
695 393 083
Kod CPV:18143000-3
Numer dokumentu:1196465, 1/07/2019/1.3 RPOWP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: