Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17322542 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów
Organizator:Gmina Fabianki
Adres: Fabianki 4, 87-811 Fabianki
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (54) 251-72-10, fax: (54) 251-72-29, tel. (54) 251-72-38.
E-mail:
Opis:3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów.
3.2. Szczegółowy opis zamówienia:
3.2.1. Gatunek sadzonek drzew: klon zwyczajny.
3.2.1.1. Ilość szt: 180 szt.
3.2.1.2. Min. obwód pnia na wysokości 100 cm: 10 - 14 cm.
3.2.1.3. Wysokość min.: 140 cm.
3.2.1.4. Wiek: powyżej 5 lat.
3.2.2. Gatunek sadzonek krzewów: żywotnik zachodni
3.2.2.1. Ilość szt: 20 szt.
3.2.2.2. Wiek: min. 3 lata
3.2.2.3. Opis: Krzewy powinny stanowić materiał jednolity, szkółkowany.
3.2.3. Miejsce dostawy: teren gminy Fabianki
Miejsce i termin składania ofert: 3.4. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: e-mail: rolnictwo@fabianki.pl. poczta tradycyjna, kurier bądź osobiście - w zamkniętej kopercie opisanej ,,Oferta na zakup i dostawę sadzonek drzew i krzewów" na adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87 - 811 Fabianki, pok. 23 (II piętro) - w terminie do dnia 22 maja 2019 r., do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-05-22
Miejsce i termin realizacji:3.3. Termin realizacji/wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zamówienia do dnia upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Ewentualne zmiany umieszczone zostaną niezwłocznie na stronie internetowej: bip.fabianki.pl.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3.5. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta,
numer telefonu, numer NIP, zawierać wartość oferty (netto i brutto) i być podpisana czytelnie przez Oferenta.
3.6. Warunki płatności: przelew 21 dni od dnia dostarczenia całości zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą bądź rachunkiem.
3.7. Wyniki niniejszego zapytania ofertowego dostępne będą na stronie internetowej: bip.fabianki.pl
Kontakt:3.8. Osoba upoważniona do kontaktu: Dawid Słomski, rolnictwo@fabianki.pl, tel. (54) 251-72-38.
Numer dokumentu:RI.271.2.7.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: