Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23702438 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa systemu do backupu danych zintegrowanego z urządzaniem magazynującym typu NAS
Organizator:Gmina Baranowo
Adres: Rynek 7, 06-320 Baranowo
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrołęcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 297613776
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa systemu do backupu danych zintegrowanego z urządzaniem magazynującym typu NAS.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup i dostawa systemu do backupu danych zintegrowanego z urządzaniem magazynującym typu NAS." w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ogłoszonego przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwanego dalej ,,Projektem".
1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zakup i dostawy urządzenia (1 szt.) klasy NAS wraz z zainstalowanymi dyskami i systemem backupu danych.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2022 r. do godz. 12:00 zgodnie z Formularzem
Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego w formie
pisemnej na: admin@baranowo.pl lub na adres skrzynki podawczej na platformie
ePUAP: /i910dx9qsx/SkrytkaESP
Termin składania:2022-08-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Termin realizacji zamówienia nie później niż w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy. Za datę zawarcia umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony umowy.
Wymagania:Tryb postępowania.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto.
Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium oceny ofert - Cena 100%
2. Wykonawca określi cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę
całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Sposób przygotowania ofert i termin ich składania.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
3. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Istotne postanowienia umowy.
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w projekcie
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Postanowienia zawarte w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy oświadczeniem zawartym w treści
Formularza ofertowego.
Dane kontaktowe.
Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym Zapytaniem Ofertowym należy przesłać
drogą elektroniczną na adres e-mail: admin@baranowo.pl
Informacje końcowe.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
2. Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy Kodeks Cywilny Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania do upływu terminu składania
ofert.
3. Zmawiający zastrzega, że może podjęć negocjacje cenowe z Wykonawcą biorącym udział
w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Sławomir Lipka, tel. +48 297613776, e-mail: admin@baranowo.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: