Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa wraz z montażem szczotki do usuwania zielska
Organizator:Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Adres: ul. T. Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (17) 860-94-83
Opis:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej szczotki do usuwania zielska spełniającej minimalne wymagania skonkretyzowane w opisie parametrów
techniczno - eksploatacyjnych sprzętu.
Szczotka przeznaczona do mechanicznego usuwania zielska i utrzymania czystości dróg, placów
i chodników musi być:
-fabrycznie nowa o roku produkcji 2019,
-wyposażona we wszystkie konieczne elementy umożliwiające właściwą agregację z kosiarką wysięgnikową BRUNI DPV600.
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:
1. Szerokość robocza głowicy minimum 700 mm.
2. Możliwość ustawienia kąta pracy głowicy w przedziale min. -/+ 60o pozwalające oczyszczać podłoże w miejscach mało dostępnych.
3. Prędkość robocza do 1,5 km/h.
4. Układ hydrauliczny bezstopniowej regulacji prędkości obrotu szczotki.
5. Element roboczy - wymienne liny stalowe min O 22 mm.
6. Wymagana liczba lin stalowych minimum 30 szt.
7. Wyposażona w osłonę gumową redukującą rozsypywanie zanieczyszczeń na pas drogowy.
8. Masa głowicy max. 130 kg.
9. Obroty szczotki prawe/lewe.
10. Uchwyt montażowy przedsiębierny.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zapewni bezpłatnie w dniu dostawy:
-montaż,
-sprawdzenie (ewentualna regulacja),
-przeprowadzi pełne szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu.
Wykonawca, który nie jest producentem, winien być autoryzowanym przedstawicielem i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
a) deklarację zgodności produktu z normami CE,
b) dokumenty gwarancyjne,
c) książkę serwisowa w języku polskim.
Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na szczotkę do usuwania zielska będącej przedmiotem zamówienia, na okres minimum 12 miesięcy. Ochrona gwarancyjna rozpocznie swój bieg od chwili wydania sprzętu Zamawiającemu, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
W okresie gwarancji, o której mowa powyżej, wszelkie koszty napraw i przeglądów serwisowych, w tym za robociznę, materiały i części, koszty dojazdu do miejsca lokalizacji sprzętu ponosi Wykonawca.
Wszystkie powyższe parametry i wymagania dotyczące szczotki muszą być spełnione łącznie.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert:

Termin składania ofert: do dnia 24.07.2019r. do godziny 10:30 w pokoju nr 1.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert: 24.07.2019r. godzina 11:00 w pokoju nr 8.
Termin składania:2019-07-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce dostawy:
Dostawa sprzętu musi nastąpić w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego w terminie zgodnym z umową, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego szczegółową charakterystykę techniczno-eksploatacyjną sprzętu potwierdzającą zgodność z zapisami
niniejszego SOPZ-u.

Adres dostawy oraz miejsce postoju (serwisu):
Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych
Ustianowa Górna 95
38-700 Ustrzyki Dolne

Termin realizacji zamówienia:
- do 21 dni od dnia podpisania umowy.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Anna Tłuczek
Sprawy merytoryczne: Jerzy Osak tel. (17) 860-94-83
Sprawę prowadzi: Anna Tłuczek tel. (17) 860-94-83
Źródło: Internet i własne
Załączniki: