Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22141244 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa wykładziny PCV
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Adres: ul. Pienista 71, 94-109 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/529148
Opis:Zakup i dostawa wykładziny PCV
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zakup i dostawa wykładziny PCV . dostawa
Zał.1 - Formularz of [...].doc
Zał.2 - Formularz ce [...].doc
Zał.3- OPZ.doc
95 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/529148
Składania : 10-11-2021 16:00:00
Termin składania:2021-11-10
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 30.11.2021 r.
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Łódź,28.10.2021 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Zapytanie ofertowe
dotyczące: zakupu i dostarczenia do wskazanych jednostek KWP w Łodzi wykładziny PCV
I. ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
NIP: 7260004458, REGON: 470754976
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do wskazanych jednostek KWP w Łodzi wykładziny PCV
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na dwa zadania..
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.
4. Wykonawca wypełnia formularz cenowy (zał. nr2) , na podstawie którego uzupełnia formularz ofertowy (zał.nr.1
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 30.11.2021 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 załączonym
do Zapytania ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS:
do dnia 10.11.2021 r. do godziny 16:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.11.2021 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli odpowiedzi na zapytanie ofertowe za pośrednictwem podanych przez zainteresowanych adresów
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
VIII. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA
1. Nie dopuszcza się zmiany cen w okresie trwania umowy.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z oferty Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT / rachunku po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego Protokołem końcowego odbioru prac. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku.
4. Fakturę VAT / rachunek należy wystawić i przesłać na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
NIP: 726-000-44-58
W opisie faktury VAT / rachunku należy wskazać nazwę jednostki, w której wykonano usługę.
5. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w ust. 2 na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, o sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, tj.:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) będzie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, kod 91-048
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) - e-mail: ido@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej ,,danymi", przetwarzane będą w celu:
1) wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie związanym z Zapytaniem ofertowym dotyczącym przedmiotowego zamówienia prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8 (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO).
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zamawiającego Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ryszard Kunicki pod numerem telefonu 47/845-42-13 dla zadania nr 1 , Mariusz Walczak dla zadania nr 2 .
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2. Formularz cenowy - załącznik nr 2
3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 3
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Pienista 71
94-109 Łódź
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 529148
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: