Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa wyposażenia
Organizator:Urząd Gminy Łubnice
Adres: Łubnice 66a, 28-232 Łubnice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 15 8659236
E-mail:
Opis:zakup i dostawa wyposażenia do budynku Centrum Informacji Turystyczne. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
dla projektu pn.: ,,Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wskazał w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować takie określenie jako orientacyjne. W takich przypadkach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczony ze wszystkimi elementami pozwalającymi na potwierdzenie legalności ich pochodzenia.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty, na własną odpowiedzialność i własny koszt udowodnić równoważność w stosunku do wskazań w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta ma posiadać nie gorsze parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Funkcjonalność przedmiotu zaoferowanego w ramach równoważności nie może być gorsza od funkcjonalności produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, zaoferowana oferta w ramach równoważności musi spełniać warunki i zakres gwarancji na poziomie nie gorszym niż dla produktów wpisanych w opis przedmiotu zamówienia, wsparcie techniczne zaoferowanych produktów równoważnych nie może być gorsze niż dla produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty, być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej:
1) osobiście, pocztą, kurierem - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętej kopercie, na adres Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice
2) przesłać skan oferty e-mailem na adres: sekretariat@lubnice.eu
3) Za pośrednictwem Bazy konkurencyjności. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Ofertę należy złożyć do dnia 02.11.2022r. do godz. 10:00.
Termin składania:2022-11-02
Miejsce i termin realizacji:1. Miejsce dostawy zamówienia: Centrum Informacji Turystycznej w Łubnicach
2. Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Oferowana cena obejmuje również:
a) dostawę przedmiotu zamówienia, na koszt i ryzyko wykonawcy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego w miejscowości Łubnice;
b) dostarczenie, zmontowanie (podłączenie) monitora interaktywnego we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu skonfigurowanie oprogramowania ( o ile jest wymagane) oraz zademonstrowanie poprawnego działania.
c) udzielenie rękojmi oraz gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres
minimum 24 miesięcy.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
3.1 nie podlegają wykluczeniu,
3.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3.1.1. Podstawy wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności.
3.1.2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego dotyczące:
o Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
o Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w rym zakresie.
o Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Wykonawca składa wraz z ofertą, oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert (załącznik nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego).
5. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej w taki sposób, aby Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny ustalić końcową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest wartością wyrażoną w złotych polskich z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do
składania ofert. Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, za prawidłową przyjmie się cenę podaną słownie. Tak obliczona i podana w ofercie cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Cenę oferty Wykonawca oblicza uwzględniając zapisy niniejszego zaproszenia do składania ofert (w szczególności pkt 1. Opis przedmiotu zamówienia), a także obowiązki wynikające z zapisów istotnych postanowień umowy. Skalkulowana cena oferty będzie ostateczną ceną jaką zapłaci Zamawiający za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i nie będzie ulegała zmianie w okresie obowiązywania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Przy kalkulacji ceny oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Zapłata wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy odbędzie się jednorazowo po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Kryteria oceny ofert w postępowaniu. Cena- 100%
Jeśli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej albowiem dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny wówczas zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna punkty w sposób następujący:
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów przy założeniu, że 1% = 1 pkt. Pozostałe
oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg wzoru C = R x Cn / Cb
gdzie:
Wc - wartość punktowa R- ranga = 100 Cn - najniższa cena ofertowa Cb - cena badanej oferty
Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń arytmetycznych w górę.
7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
8. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin ich składania:
1) Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Złożenie w niniejszym postępowaniu większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) być napisana w języku polskim, w sposób czytelny tj. na komputerze, maszynie lub czytelnie pismem odręcznym; wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, b)Formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
c)zaleca się by wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości utraty kompletności (zawartości) oferty, a strony oferty ponumerowane, d)wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
e)wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie wartości cyfrą lub wpisanie słowa,
4)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia - w tej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
5) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
6) W formularzu oferty oprócz ceny ofertowej należy podać bezwzględnie:
a) okres udzielanej gwarancji jakości (wyrażony w miesiącach) rozumiany jako okres, na jaki Wykonawca udziela gwarancji i w którym to okresie Wykonawca jest zobowiązany do świadczeń opisanych umową i wynikających z gwarancji udzielonej na wykonany przedmiot zamówienia, biegnący od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
b) termin wykonania zamówienia rozumiany jako maksymalny okres czasu w jakim będzie wykonane zamówienie
7) Na potrzeby prawidłowości oceny złożonych ofert, oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 ( wraz z formularzem cenowym stanowiącym integralna część Formularza oferty), b)Oświadczenia Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4, c)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (dla wykonawców występujących wspólnie),o ile ofertę składa pełnomocnik.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego (adres jw.)i oznakowane w następujący sposób: Oferta na zadanie ,,Zwiększenie oferty kulturalnej poprzez zakup i dostawę wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej", oznakowane pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu).
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku postępowania.
Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Procedura jest prowadzona w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pośrednictwem drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, przyjmuje się, że korespondencja wysłana na adres e-mail Wykonawcy, przez niego podany, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@lubnice.eu lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
Kontakt:10. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawach zamówienia.
Liliana Pogorzelska - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Inwestycji oraz Gospodarki Nieruchomościami tel. 15 8659236 wew.l , e-mail: budownictwo@lubnice.eu.
Kod CPV:39150000-8, 30236000-2
Numer dokumentu:IN.271.8.2022.1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: