Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i montaż klimatyzacji
Organizator:Gmina Repki
Adres: ul. Parkowa 7, 08-307 Repki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sokołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 25 506 57 00, tel. 25 787 50 23 wew.718
E-mail:
Opis:Gmina Repki uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasilew Szlachecki, współfinansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - ,,Mazowsze dla sołectw 2022".
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasilew Szlachecki.
2. Przedmiot zamówienia polega na zakupie, dostawie i montażu 2 kompletów klimatyzatorów naściennych typu SPLIT do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasilew Szlachecki.
3. Minimalne wymagania techniczne:
1) moc min. 7 kW
2) klasa energetyczna: min. A+,
3) możliwość chłodzenia i grzania,
4) ekologiczny czynnik chłodniczy R32,
5) gwarancja min. 5 lat.
4. Szczegółowe rozwiązania przyjmowane przez Wykonawcę należy przedstawiać i uzgadniać z Zamawiającym.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert.
a) Oferta powinna być złożona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Repki, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, (sekretariat) do dnia 15.07,2022 r. do godz. 10:00
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Pieczątka
Wykonawcy
,,Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Wasilew Szlachecki"
Nie otwierać przed 15 lipca 2022 r. do godz. 10.00
Termin składania:2022-07-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2022 r.
Wymagania:II. Tryb postępowania
Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).
V. Wymagania i warunki Zamawiającego:
a) Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać oględzin i sprawdzić wskazany zakres prac do wykonania.
b) Przed rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły realizacji zamówienia.
VI. Oferta powinna zawierać:
Czytelnie wypełniony formularz oferty wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
VII. Kryterium wyboru ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie cena - 100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto niepodlegająca odrzuceniu.
Wybór wykonawcy:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.repki.bip.net.pl
Zgodnie z wejściem Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej ,,ustawą", która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod póz. 835 dokonuje się zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie podstaw do wykluczenia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
Kontakt:Kontakt:
Andrzej Skorupka tel. 25 787 50 23 wew.718
Numer dokumentu:25/2022
Źródło: Internet i własne