Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i montaż wiaty drewnianej
Organizator:Urząd Miejski w Korfantowie
Adres: ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (77) 43 43 820 fax: (77) 43 43 817, Tel: 77 4343820
E-mail:
Opis:,,Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy - Stara Jamka"
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty rekreacyjnej w sołectwie Stara Jamka.
Zadanie pn.: ,,Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy" - sołectwo Stara Jamka.
Wiata rekreacyjna o powierzchni 35 m2. Dach: blacha dachówkopodobna, kolor: czerwony. Słupy o wym. 14 x 14 cm, krokwie 7x14 cm, miecze 8x12 cm. Kolor konstrukcji: brązowy. Wymiary wiaty zgodne z załącznikami dołączonymi do zaproszenia do składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: 1) Ofertę do dnia 19.05.2020 r. do godz. 12.00 należy składać pocztą tradycyjną, kurierską bądź osobiście do Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów, piętro I, pok. 8 z dopiskiem: ,,Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy - sołectwo Stara Jamka".
Otwarcie ofert:2) Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 20.05.2020 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej złożenia czy wysłania przesyłka pocztową czy kurierską.
Termin składania:2020-05-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 19 czerwca 2020 r.
Wymagania:2. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 166/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 10 lipca 2017 r w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
6. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi zawierać:
a) Wypełnioną i podpisaną propozycję cenową - zał. nr 1;
b) Oświadczenia wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym - zał. nr 2;
c) Kosztorys ofertowy.
2. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Wykonawca sporządzą ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
7. Oferta winna być sporządzona nieścieralnym atramentem lub tuszem, napisana ręcznie, na maszynie bądź w formie wydruku komputerowego.
8. Wymaga się by oferta wraz z załącznikami (dokumenty i oświadczenia) była podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w tym przypadku upoważnienie do reprezentowania Oferenta winno być dołączone do oferty). Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii - poświadczenie oprócz adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem", musi być opatrzone imienną pieczątka i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
9. Miejsca oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, musza być parafowane przez osobę bądź osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Powyższe dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe:
1) Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
9. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców osobowo lub kapitałowo powiązanych z Zamawiającym.
Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.: 1) przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na:
-uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; -posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
-pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań, stanowiące załącznik do Zapytania ofertowego.
10. Przesłanki odrzucenia ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia.
2. Została złożona przez podmiot:
Powiązany osobowo i kapitałowo z zamawiającym lub osobami o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu.
4. Stwierdzi, że zaoferowane przez Wykonawcę materiały nie spełniają warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
6. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, chyba, że Zamawiający postanowi zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-maila.
4) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 12.Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena - 100%).
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
13. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę według wzoru przesłanego po rozstrzygnięciu postępowania.
14. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
Uwagi:17. Podstawa Prawna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie jest Pan Jarosław Szewczyk, tel. 77-4343820, e-mail korfantow@korfantow.pl:
? dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy" - Stara Jamka;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:4. Osoby upoważnione do kontaktu:
- Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchmości -
Paweł Nowacki, tel.: 77 4343820 wew. 34 e-mail: gen@korfantow.pl
- Podinspektor ds. Gospodarki Wydziału Gospodarki, Ekologii I Nieruchomości -Błażej Kowalski, tel.: 77 4343820 wew. 34
e-mail: blazej.kowalski@korfantow.pl
Numer dokumentu:GEN.II.271.17.2.1.2020.BK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: