Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i transport drzew
Organizator:Gmina Krzemieniewo
Adres: ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. leszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 655369200
E-mail:
Opis:IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup i transport 100 sztuk drzew:
- gatunek - lipa drobnolistna
- obwód min. pnia na wysokości 1,0 m - 10 cm,
- roślina z bryłą lub w pojemniku
2. Wykonanie nasadzeń drzew poprzez:
a) dostarczenie drzew na teren sadzenia - w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
b) wykopanie dołów około 20% głębszych od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej,
c) zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub kompostową,
d) posadzenie drzew z bryłą korzeniową,
e) przysypanie dołu z ubiciem gruntu wokół bryły, w celu umożliwienia dopływu wody do korzeni z głębszych warstw,
f) wbicie pali
g)osadzenie listew poprzecznych mocujących pale,
h) wykonanie wiązadeł taśmą drzew do palików,
i) wykonanie misy wraz z wyściółowaniem korą lub zrębkami warstwą 5-10 cm,
j) montaż tuby, która będzie chronić przed zwierzętami,
k) obfite podlanie rośliny,
l) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
Materiały dodatkowe:
1. Paliki drewniane korowane. Konieczne do umocowania drzew sadzonych w ilości po 3 na drzewo. Paliki korowane powinny być o średnicy 5 cm i wysokości min. 2,5 m.
2. Wiązadła. Taśma parciana elastyczna o szerokości min. 3 cm, zastosowana w celu zabezpieczenia i stabilizacji nasadzonego materiału z palikiem, na działanie wiejących wiatrów.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 r. godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) pocztą elektroniczną (lub ewentualnie osobiście, faksem, pocztą lub kurierem) na adres Zamawiającego.
Termin składania:2018-09-28
Miejsce i termin realizacji:V. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.
Wymagania:II. Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 t.j. ) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.
2. Zamawiający prowadzi uproszczone postępowanie w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, w sprawie wyboru Wykonawcy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych;
VII. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- najniższa cena

VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub oświadczenie o ich spełnieniu, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.
IX. Termin związania ofertą: 14 dni.
X. Informacje o odrzuceniu ofert:
Zamawiający odrzuci oferty jeżeli: złożona oferta nie została podpisana, złożono ofertę, która nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożono ofertę, oferując przedmiot niezgodny
z opisem przedmiotu zamówienia zwartym w zapytaniu ofertowym, oferta wpłynęła po terminie, oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- wartość oferty (netto oraz brutto)
- termin ważności oferty
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia. Zamawiający,
w przypadku złożenia ofert przewyższających kwoty zaplanowane w budżecie, zastrzega sobie prawo negocjacji w wybranym wykonawcą/wykonawcami lub odrzucenie oferty.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu: Radosław Sobecki, tel. 655369200, e-mail: zwgm@krzemieniewo.pl
Kod CPV:77211600 - 8, 03452000 - 3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: