Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Zakup kalendarzy książkowych oraz jednodzielnych ściennych
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Adres: Wronia 53, 00-874 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 22 375 88 88
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup kalendarzy książkowych oraz jednodzielnych ściennych dla Centrali GDDKiA na 2020 r.

ZADANIE A :

1. Kalendarz książkowy układ dzień na stronie, format A4- nakład 60 egz.

Logo GDDKiA - tłoczone na oprawie, wykonane matrycą grawerowaną plus
Rok 2020 - cyfry tłoczone na oprawie, metalowe
Oprawa: introligatorska na tekturze piankowanej z tworzywa gumowego, w kolorze granatowym (typu dark blue) z przeszyciem dookoła, narożniki zaokrąglone.
Blok: format 200 x 280 mm, ilość stron 384, układ: dzień na stronie, perforacja narożników, pięciojęzyczne kalendarium ( polski , angielski, niemiecki, rosyjski , włoski), dane personalne, święta międzynarodowe , kalendarz skrócony 2019-2021,planer miesięczny po każdym miesiącu, imieniny, kalendarz wieczny, miary i wagi, telefoniczne numery kierunkowe Polska i Świat, wspólne oświadczenie o zderzeniu drogowym, notes teleadresowy, 8 stron kolorowych map: Europa, Polska , Niemcy, Czechy , Słowacja, podział administracyjny Polski, papier biały, druk szaro-granatowy, registry wycinane, wyklejka z papieru białego bez druku, blok introligatorski szyty nićmi, narożniki proste.
Dodatki:
- zakładka żakardowa tkana w dwóch kolorach korporacyjnych (logo GDDKiA)
- elastyczna tasiemka ( gumka) w kolorze pomarańczowym zamykająca kalendarz

2. Kalendarz książkowy dzienny A5, format 143 x 203 mm

- nakład 450 egz.

Logo i rok 2020 - tłoczone na oprawie, wykonane matrycą grawerowaną.
Oprawa - introligatorska na tekturze piankowanej, z tworzywa skóropodobnego,
w kolorze jasnopomarańczowym typu Image
Blok: format 143 x 203 mm, ilość stron 384, układ: dzień na stronie, perforacja narożników, pięciojęzyczne kalendarium ( polski , angielski, niemiecki, rosyjski , włoski), dane personalne, święta międzynarodowe , kalendarz skrócony 2019-2021,planer miesięczny po każdym miesiącu, imieniny, kalendarz wieczny, miary i wagi, telefoniczne numery kierunkowe Polska i Świat, wspólne oświadczenie o zderzeniu drogowym, notes teleadresowy, 8 stron kolorowych map: Europa, Polska , Niemcy, Czechy , Słowacja, podział administracyjny Polski, papier biały, druk szaro-granatowy, registry wycinane, wyklejka z papieru białego bez druku, blok introligatorski szyty nićmi, narożniki proste.
Dodatki
- zakładka żakardowa tkana w dwóch kolorach korporacyjnych (logo GDDKiA)
- elastyczna tasiemka ( gumka) w kolorze ciemnogranatowym zamykająca kalendarz
3. Kalendarz ścienny jednodzielny z indywidualną grafiką (opracowanie projektu z dostarczonych materiałów) - nakład 450 szt.

Format - wymiary całego kalendarze 395 x 602 mm
Główka -395x245 mm, druk pełen kolor (CMYK), foliowana, oklejana na tekturze
( wypukła)
Plecy - karton 350 g/m2 jednostronnie powlekany; druk 4 + 0 (CMYK) z lakierem dyspersyjnym. Kolor pomarańczowy z białymi literami ( dane teleadresowe GDDKiA)
Kalendarium - trzy miesięczne ( tj. kalendarium główne + miesiąc poprzedni i następny mniejsze na jednej stronie), klejone dłuższym bokiem, wyrywane o wymiarach: 365 x 270 mm, w trzech językach , kalendarium główne - tło białe, miesiąc poprzedni
i następny tło szare.
Dodatki - przesuwane okienko z tworzywa w wybranym kolorze na elastycznej taśmie.
- przygotowanie projektów graficznych, wzory

- materiały powinny być opatrzone logotypami GDDKiA , projekty graficzne muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

- transport materiałów do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Wronia 53
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy wraz z próbkami oferowanych produktów należy przesyłać do dnia 09.10.2019 r. (decyduje data wpływu do GDDKiA) na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Marcin Martynowski
ul. Wronia 53,
00 - 874 Warszawa
z dopiskiem Kalendarze 2020
Termin składania:2019-10-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 01 grudnia 2019 r.
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie prawidłowo wykonanego zamówienia. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Na życzenie wszystkie przesłane próbki zostaną odesłane na adres nadawcy.
( próbki mogą być oznaczone logiem innej firmy, przedstawiać oferowany produkt tj. dokładny wygląd bloku i proponowanej okładki )

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające wymagania szczegółowo opisane
w zamówieniu.
Uwagi:Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie
Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Inne dane: W wyborze oferty będą brane pod uwagę:

- cena wynagrodzenia brutto - 80%
- jakość ( estetyka, jakość wykonania i materiałów) - 20 %
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Marcin Martynowski, tel. 22 375 89 22
Numer dokumentu:BOA.WOU.2415.05.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: