Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17261745 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup laminowanych map turystycznych
Organizator:Kampinoski Park Narodowy
Adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (022) 722 60 01, 722 60 21, fax: (022) 722 65 60
E-mail:
Opis:Zakup laminowanych map turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego wraz
z dostawą do siedziby Zamawiającego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Założenia i obowiązki wykonawcy do wykonania zlecenia na dostawę map laminowanych Kampinoskiego Parku Narodowego:
-ilość: 650 sztuk;
-mapa jednostronna, z częścią opisową (informatorem turystyczno-krajoznawczym) na odwrocie;
-laminowana;
-w skali 1:50 000,
-format po złożeniu 23x12 cm +/- 1 cm,
-aktualizowana w okresie 2018-2019,
-zgodna z GPS,
-na mapie m.in.: cieniowanie plastycznie pokazujące ukształtowanie terenu, lasy, zadrzewienia, drogi, szlaki turystyczne z odległościami kilometrowymi, ścieżkami dydaktycznymi, atrakcje kulturowe i przyrodnicze, infrastruktura turystyczna, szczegółowa i aktualna informacja dotycząca Kampinoskiego Parku Narodowego.
-na zakupionych mapach należy na pierwszej stronie okładki mapy nadrukować lub nakleić naklejkę ze znakami zgodnymi z ,,Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji" i ,,Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020", zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Zestaw logotypów i slogan.
Miejsce i termin składania ofert: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zawierać cenę brutto, netto oraz informację o podatku od towaru i usług VAT. Cena powinna zawierać wszystkie wydatki, w tym związane z dostarczeniem towaru do siedziby KPN przez Wykonawcę.
2. Przygotowana przez Wykonawcę oferta powinna zawierać cenę jednostkową z dokładnością do jednego grosza.
3. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na własnym druku, pod warunkiem umieszczenia w niej wszystkich wymaganych elementów i oświadczeń, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
4. Proszę o przesyłanie ofert wykonania powyższego zamówienia do 7 maja 2019 r. (wtorek) do godziny 15:00 na adres: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl i/lub dmatuszyk@kampinoski-pn.gov.pl z tytułem ,,Oferta na dostawę map".
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-05-07
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
? Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do 30 maja 2019 r. Dostawa do siedziby Zamawiającego będzie dokonana w dni robocze w godzinach 7:30 - 14:30 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiór zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. W tym celu sporządzony zostanie protokół odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany po sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonego zamówienia z ofertą.
Wymagania:KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym rozeznaniu rynku oraz posiada najniższą cenę brutto ze wszystkich otrzymanych ofert. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana pocztą elektroniczną w ciągu siedmiu dni od wyboru wykonawcy.
2. Należność za zakup i dostawę płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po dostarczeniu jej oraz 650 egzemplarzy map laminowanych i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Wystawiona przez Wykonawcę faktura powinna zawierać cenę jednostkową produktu.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.
5. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Kontakt:OSOBA UPRAWNIONE DO KONTAKU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Dorota Matuszyk - dmatuszyk@kampinoski-pn.gov.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: