Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23992554 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem
Organizator:Gmina Wrocław
Adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
NIP:PL8971383551
Telefon / fax:717778300
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129157
Opis:Dostarczenie 27 laptopów z akcesoriami wraz z oprogramowaniemantywirusowym dla potrzeb Elektronicznych Zakładów Naukowych z siedzibą
przy Ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu
Powstaje w kontekście projektu
POPC.05.01.00-00-0001/21 - Cyfrowa Gmina

Część 1
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 27 sztuk laptopów oraz oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Elektronicznych Zakładów Naukowych z siedzibą przy Ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Okres gwarancji
3 lata
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-14
Termin składania:2022-10-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Stare Miasto
Miejscowość
Wrocław
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - nie spełnienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - nie spełnienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - nie spełnienia
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - nie spełnienia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - niespełnienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-06
Data ostatniej zmiany
2022-10-06 14:56:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto - 100%.
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z następującym wzorem:
Co = Co= C1+C2
cena łączna 27 laptopów z oprogramowaniem antywirusowym,
gdzie:
Co - Cena oferty
C1 - cena łączna 27 sztuk laptopów,
C2 - cena łączna oprogramowania antywirusowego dla 27 sztuk laptopów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Iwona Nowińska
tel.: 717778300
e-mail: iwona.nowinska@um.wroc.pl
Kod CPV:30213100-6, 48900000-7
Numer dokumentu:2022-42564-129157, DEU-WPS.3.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: